Uzmanību! Tīmekļa vietne slēgta. Aktuālo informāciju iegūsti www.sigulda.lv.
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Nevalstiskās organizācijas
Pašvaldības iestādes
Datu privātuma politika
Mālpils pagasta arhivētie materiāli
Mālpilī notiks pavasara gadatirgus; aicina pieteikties tirgotājus
Mūžizglītība

  

   

      Biedrība "Mālpils tautskola"

     Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads,
                  LV-2152, LATVIJA

     Tālruņi: 67970893, +371 26114137

     Fakss:   67925342

     e-pasts: karte1@inbox.lv

 

 

 

Biedrība “Mālpils tautskola” (dibināta 2001.g.) ir sabiedriskā labuma organizācija, kas strādā mūžizglītības jomā, veidojot arī starptautiskos kontaktus starp izglītības iestādēm, NVO un citiem sociālajiem partneriem. Biedrības biedri ir Mālpils pašvaldības izglītības un kultūras iestādes: skolas, kultūras centrs, bibliotēka, novada dome, kā arī struktūrvienības: jauniešu iniciatīvas grupa, represēto apvienība.

Mūsu organizācijas mērķis ir demokrātiskas, pilsoniskas un izglītotas sabiedrības un reģionālās attīstības veicināšana, un viens no uzdevumiem: kultūras un izglītības iestāžu, NVO un pašvaldības radošās iniciatīvas, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana.

          Biedrība piedalās dažādās izglītības un kultūras aktivitātēs sadarbībā ar vietējiem un starptautiskajiem partneriem Comenius Regio, Leonardo da Vinci un Grundtvig programmmās (šajos projektos mums ir bijuši  partneri no astoņām valstīm). Lielākais projekts (2006.-2007.) „Tālākizglītības iespēju piedāvājuma modeļa un tā ieviešanas rīcības plāna izstrāde Mālpils pagastā” ir realizēts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu un ir saistīts ar mūžizglītības piedāvājuma attīstību Mālpils pašvaldībā.

Nozīmīgākie īstenotie izglītības projekti: Projekts “Nevis vienatnē, bet kopā” ar Kultūrkapitāla fonda, Rīgas rajona padomes un Mālpils pagasta padomes finansējumu sadarbībā ar Gailingenas Bērnu un jauniešu rehabilitācijas centru Vācijā; pieredzes apmaiņas seminārs ar Interdisciplinārās attīstības centru “Saules stars” Liepājā; partneru statusā – līdzdalība divos Mālpils pagasta padomes mūžizglītības darbam veltītos projektos ES programmā Leonardo da Vinci. 2006.gadā Leonardo da Vinci programmas finansējumu ieguva projekts „Mūžizglītības pieredze Vācijas un Zviedrijas lauku pašvaldībās”. 2006.-2007. gadā īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts “Tālākizglītības iespēju nodrošinājuma modeļa un tā ieviešanas rīcības plāna izstrāde Mālpils pagastā”.

 
Jaunākie projekti:

- Leonardo da Vinci programmas VETPRO projekts „Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru sagatavošana”  2010.-2011.

- Grundtvig partnerības projekts „Atbalsts lauku pašvaldībām” 2010.-2012.

- Comenius Regio projekts „Lasīšanas veicina’’sana lauku novados” (vietējo partneru statusā)  2011.-2013.

- 2012.gada ELFLA konkursā tika iegūts finansējums projektam „Mūžizglītības klases iekārtošana”. Tas ļaus veikt pieaugušo izglītības darbu vēl kvalitatīvāk, ar labāku materiālo nodrošinājumu.

 

Galvenās vietējā mēroga aktivitātes ir dažādi kursi, semināri, izstādes un citi izglītojoši pasākumi Mālpils novada iedzīvotājiem sadarbībā ar vietējiem, reģionālajiem un starptautiskajiem partneriem. To finansējums tiek iegūts dažādos projektu konkursos, vajadzības gadījumā Mālpils novada domei piedaloties ar līdzfinansējumu.

2006.gada nogalē ir noslēgts līgums ar Mālpils pagasta padomi par mūžizglītības funkciju uzticēšanu biedrībai „Mālpils tautskola”, un līdz ar to biedrība oficiāli ir kļuvusi par pieaugušo izglītības pasākumu organizētāju mūsu novadā. 2012.gadā esam saņēmuši Mālpils novada domes Atzinības rakstu par šī darba veikšanu.
 

Aktuālie biedrības uzdevumi ir organizācijas resursu attīstība un kapacitātes paaugstināšana, projektu sagatavošana iesniegšanai potenciālajiem finansētājiem, kā arī jau atbalstīto projektu īstenošana; mācību telpas ierīkošana organizācijas vajadzībām un iespējamai izīrēšanai citiem interesentiem; semināru, kursu u.c. izglītojošu pasākumu organizēšana novada iedzīvotājiem; jaunu projektu sagatavošana iesniegšanai Eiropas Savienības fondos un programmās u.c. potenciālajiem finansētājiem, ziedojumu piesaiste neformālās izglītības piedāvājuma paplašināšanai.

 

PLAŠĀK PAR JAUNĀKAJIEM PROJEKTIEM:

 

   

 

Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru sagatavošana
 2010-1-LV1-LEO03-00762

 
 
Projekta mērķi:
1) Iepazīties ar Eiropas Savienības ilggadējo dalībvalstu dažādu institūciju pieredzi mobilitātes projektu kvalitātes jomā, t.i., uzņemošo organizāciju pieredzi sadarbībā ar IVT, VETPRO un PLM mobilitāšu dalībniekiem un nosūtošo organizāciju veiktās kultūras un pedagoģiskās sagatavošanas ietekmi uz prakšu/pieredzes apmaiņu rezultātiem.

2) Iegūt uz partneru ilggadīgo pieredzi  balstītu informāciju par dažādu valstu pārstāvju sagatavotības aspektiem  dalībai mobilitātēs (kultūra, valoda, uzvedības kultūras/ etiķetes tradīcijas u.c.).

3) Uzlabot profesionālās svešvalodas līmeni un profesionālo kapacitāti piešķīruma saņēmējiem.

     Pieredzes apmaiņa notika uzņemošajās organizācijās: Ce.S.F.Or. - Centro Studi Formazione Orientamento Romā, Itālijā 2012.gada martā un M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Mobility European Projects) Granādā, Spānijā 2011.gada maijā. Tām abām ir dažāda veida starptautisko izglītības projektu pieredze – gan mobilitātes, gan partnerības projektos.  Katrā projekta posmā bija viena dalībniece, vienu nedēļu ilgā pieredzes apmaiņas programmā.
   Abās valstīs līdztekus uzņemošo organizāciju pieredzei bija iespēja iepazīties arī ar citu vietējo un reģionālo organizāciju pieredzi mobilitāšu dalībnieku sagatavošanā. Kopumā abās plūsmās tika iepazīts deviņu organizāciju darbs šajā jomā: NVO, izglītības centri, jauniešu organizācijas, profesionālā skola u.c..
  Pieredzes apmaiņas programmas realizācijas rezultātā tika paaugstināta tās dalībnieku sociālā, profesionālā un valodu kompetence, starpkultūru pieredze, kas ne tikai sertifikāta veidā formāli pievienojas CV, bet vēl vairākus gadus varēs tikt izmantota viņu profesionālajā darbībā, organizējot starptautiskus izglītībasprojektus Mālpils novadā.

 

 

   

  GRUNDTVIG partnerības projekts (2010.-2012.)

„Atbalsts lauku pašvaldībām – sociāli neaizsargāto sieviešu iekļaušana sabiedrībā caur izglītojošiem pasākumiem”

Projekta partneri: 

coneed eG Bildungswerk, Vācija (koordinators)

Biedrība „Mālpils tautskola”, Latvija

Fundacja Zdrowie Trzeźwość, Polija

Ce.S.F.Or. - Centro Studi Formazione Orientamento, Itālija

Centro de Estudos e Formação Aquiles Estaço, Lda, Portugāle

Projekta ideja balstās uz nepieciešamību paaugstināt pieaugušo neformālās izglītības efektivitāti, pievēršot īpašu uzmanību sociālās izstumtības draudiem pakļautām sievietēm, sevišķi lauku novados. Ir svarīgi atrast ceļu pie cilvēkiem un palīdzēt viņiem iekļauties sabiedrībā caur izglītojošiem pasākumiem, stabilizējot gan viņu sadzīvi, gan profesionālo jomu. Projekta darbs pamatā bija vērsts uz socializējošu pieaugušo izglītību nelielās pašvaldībās, uz pieaugušo izglītības piedāvātāju pieredzes apmaiņu un labās prakses piemēru testēšanu starptautisko apmaiņu gaitā.

Pamattēmas: pieaugušo izglītotāju uzdevumi, mācību dalībnieku grupu veidošana un mācību organizēšana, vietējās sociāli-ekonomiskās vides kā potenciālā partnera iesaistīšanas iespējas.

Līdztekus kopīgajiem uzdevumiem katrai partnerorganizācijai bija arī savi projekta darba akcenti:
Vācija:

lauku pieaugušo izglītības atbalsts, jaunu iespēju nodrošināšana, sevišķi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

Latvija:

Valodu, psiholoģijas, datoriemaņu kursi sociāli neaizsargātajiem lauku iedzīvotājiem, veidojot efektīvu sadarbību ar pašvaldību /izglītības kopienu;

Polija:
Radošās darbnīcas, brīvprātīgo darbs, publikācijas.
Itālija:

Eiropas dialogs, sociālās iekļaušanas metožu testēšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pašapziņas treniņš u.c.

atvērta skola reģionam un sociālās izslēgšanas riskam pakļautām sievietēm: terapijas darbnīca, teātra projekts, seminārs, tikšanās ar speciālistiem, sadarbība ar reģiona sociālā darba institūcijām. 
Sanāksmēs un mācību grupu nodarbībās, piedaloties projekta personālam, skolotājiem un mācību dalībniekiem, inovatīvās idejas ieguva arvien praktiskāku raksturu un tika testētas dažādās partnerorganizācijās. Tā, piemēram, notika datoriemaņu apguves un svešvalodu kursi, lai veicinātu sieviešu aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā un darba tirgū, iegūto zināšanu izmantošanu Eiropas mērogā. Šajā darbā iegūtā pieredze var tikt izmantota Eiropas zināšanu pārnesē un pieaugušo izglītojamo starptautiskās mobilitātes veicināšanai.Partneroganizāciju aktivitātes vietējā līmenī lielā mērā bija saistītas ar vietējo situāciju. Dažas problēmas bija līdzīgas un tika definētas kopīgajās sanāksmēs. Viena no aktuālākajām problēmām ir nodarbinātība, grūtības sievietēm atgriezties darba tirgū, piemēram, pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Tas bieži vien noved pie sociālās izolācijas, depresijas vai atkarībām. Katrā partnervalstī projekta ietvaros tika veikti preventīvi pasākumi, lai mazinātu šos draudus.

 Portugāle: Pieredzes apmaiņa un darbs katras valsts ietvaros projekta gaitā deva daudz vērtīgas informācijas un iedvesmu nākotnes projektu idejām.

  PROJEKTA AKTIVITĀTES MĀLPILĪ:

 Organizētas 36 stundu nodarbības angļu valodā 17 dalībniekiem 2010.g.oktobrī- 2010.gada martā.

Grupas dalībnieki- dažādu paaudžu mālpilieši, kam bija nepieciešamas angļu valodas zināšanas darba un privātajām vajadzībām, tai skaitā profesionālās konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, sociālās izstumtības draudu mazināšanai.

 

Nodarbības datorapmācībā "Pirmie soļi pie datora" 25 dalībniekiem 3 grupās, 36 stundas katrai grupai, 2011.g.oktobrī- 2012.gada martā. Mācību grupu dalībnieki aktīvi iesaistījās kursos, kur iegūtās iemaņas, tai skaitā interneta izmantošana, dod viņiem iespēju nepalikt ārpus sabiedrības un informācijas aprites, nodrošina iespēju sazināties ar ģimenes locekļiem ārzemēs, jo arī no Mālpils novada daudzi strādājošie ir devušies darbā ārpus Latvijas.

 Praktiskās psiholoģijas semināra "Veiksmīga komunikācija darbā un sadzīvē" (24 stundas) dalībnieces uzlaboja savas komunikācijas prasmes darba kolektīvā un sadzīvē, mācījās menedžēt dzīves sarežģītās situācijas, izvairīties no raksturīgām kļūdām saskarsmē ar apkārtējiem un uzlabot savas dzīves emocionālo fonu.
 

16 stundu nodarbības 10 dalībniekiem mākslas un dizaina pamatos tika organizētas, paplašinot pieaugušo neformālās izglītības piedāvājumu un radot kursu dalībniekiem pamatu turpmākai izglītībai šajā jomā.

 

Organizētas 36 stundu nodarbības angļu valodā 16 dalībniekiem 2011.g.oktobrī- 2012.gada martā, lai, turpinot projekta 1.gadā iesākto, palielinātu svešvalodas zināšanas un veicinātu kursu dalībnieku komunikāciju ar projekta partneriem un ģimenes locekļiem ārzemēs.

 

 

       

Mūžizglītības klases iekārtošana

Projekta nr. 12-04-LL01-L413201-000006

 

       2013. gada 1.maijā veiksmīgi noslēdzās biedrības “Mālpils tautskola” īstenotais projekts “Mūžizglītības klases iekārtošana”  ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu ... dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

      Šis projekts bija nepieciešams, jo pieaugušo izglītības vajadzībām Mālpils novadā nebija nevienas pastāvīgas mācību telpas. Dažādu projektu ietvaros rīkotie izglītības pasākumi tika organizēti dažādu pašvaldību iestāžu telpās, pārsvarā kultūras centrā, un mēs pateicamies visu šo iestāžu vadībai un kolēģiem par līdzšinējos izglītības projektos sniegto atbalstu. 

  Projekta “Mūžizglītības klases iekārtošana” mērķis bija nodrošināt novada iedzīvotājus ar mūžizglītības aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo telpu un aprīkojumu, jo ilgtermiņā ir iecerēts paaugstināt pieaugušo izglītības pakalpojumu apjomu un kvalitāti Mālpils novadā.

    Projekts tika īstenots periodā no 15.06.2012 līdz 01.05.2013. Tā rezultātā Mālpils novada iedzīvotāji ir ieguvuši kvalitatīvi aprīkotu telpu dažādu kursu un semināru vajadzībām. Telpa ir paredzēta divdesmit cilvēkiem un ir nodrošināta ar mēbelēm un mācību procesam nepieciešamo tehniku, kas sevī iekļauj projektoru, portatīvo datoru, tāfeli, bezvadu internetu, audio atskaņošanas tehniku.
   Tagad, kad ir regulāri pieejama sava telpa un aprīkojums, varēsim strādāt radošāk un kvalitatīvāk, pilnveidojot mūžizglītības pakalpojumus Mālpils novadā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti