Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Veselība Mālpils kapi
Visas aktualitātes
Kontakti
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
SIGULDA AIZRAUJ ID kartes
Pašvaldības iestādes
Mālpils novada domes dokumenti līdz 01.07.2021.
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
 Aktualitātes
 Kontaktinformācija
 Mālpils sociālās aprūpes centrs
 Sociālā palīdzība
 Sociālie pakalpojumi
 Servisa pakalpojumi
 Pašvaldības dzīvojamais fonds
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Nevalstiskās organizācijas
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
P/A "Mālpils sociālais dienests"

 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

"MĀLPILS SOCIĀLAIS DIENESTS"

P/a  „Mālpils sociālais dienests” ir Mālpils novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo pakalpojumu organizēšanu.

 
P/A "Mālpils sociālais dienests” uzdevumi ir

 1)        veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar atkarību no alkohola, narkotiskām, psihotropām vielām un cita veida atkarībām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;

 2)        sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;

 3)        noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un veicināt klientu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā;

 4)        administrēt Mālpils novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;

 5)        izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem;

 6)        izstrādāt Mālpils novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;

 7)        informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par Aģentūras darba organizāciju;

 8)   vadīt un realizēt Mālpils novada pašvaldības projektus un programmas savas kompetences robežās;

  9)      veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskām (nevalstiskām) organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie nepieciešami;

 10)    veidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju loku Mālpils novadā, sniegto pakalpojumu veidiem, institūcijām, kas var palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā, finansu līdzekļu izlietojumu;

 11)    sadarbībā ar citām institūcijām, sabiedriskām organizācijām un reliģiskām konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;

 12)    piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā pašvaldības teritorijā, izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepcijas un mērķprogrammas;

 13)        pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā nodoto Mālpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu;

 14)        novērtēt aģentūras administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;

 15)        izmantot tiesības iegūt informāciju par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, vecāku aprūpes tiesību realizāciju, bērnu tiesisko un materiālo stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošiem īpašumiem, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu;

 16)        organizēt sociālo darbinieku un sociālā darba speciālistu profesionālo pilnveidi.

 

 

Sociālās palīdzībasuzskaite:

Pārziņa darbinieks nodrošina, ka, iegūstot personas datus no datu subjekta, datu subjektam personas datu iegūšanas laikā tiek sniegta šāda informācija: 

Personas datu apstrādes nolūks: Sociālās palīdzības uzskaite.

Pārzinis: Mālpils novada dome. Adrese: “ Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152, reģistrācijas Nr. 90000048398, Tālr. 67970888, epasts:  dome@malpils.lv

Datu aizsardzības speciālists: Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv, Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums", Pacientu tiesību likums, Ārstniecības likums un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti) un 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts..

Personas datu papildus ieguves avoti: Lietojumprogramma "SOPA", Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma, Ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas sistēma, Valsts ekspertīzes komisijas informācijas sistēma, Nodarbinātības valsts aģentrūras informācijas sistēma, Valsts zemes dienesta informācijas sistēma, Valsts zemesgrāmata, Uzturlīdzekļu garantijas fondu administrācijas informācijas sistēma, Valsts ieņēmuma dienesta informācijas sistēma, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informācijas sistēma, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēma, Valsts izglītības informācijas sistēma, Iekšlietu ministrijas Integrētā iekšlietu informācijas sistēma un Sodu reģistrs.

Personas datu kategorijas: Sociālo pakalpojumu saņēmēji.

Personas datu glabāšanas ilgums: Personas dati netiek dzēsti.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

 

 

  

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti