Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Mālpils novada vidusskola
 

Adrese: Sporta iela 1, 
               Mālpils, Mālpils novads, 
               LV-2152, LATVIJA


Tālruņi: 67925340
              67925274
Fakss: 67925340
e-pasts: 
vidusskola@malpils.lv

Mājas lapa - www.malpilsvsk.lv

               

  Vairāk informācijas - www.malpilsvsk.lv   

 

  

Mālpils novada vidusskola aicina pieteikt bērnus mācībām 1.klasē 2018./2019.m.g.

 

Mācību procesā piedāvājam:

·   mācības pamatizglītības programmā (3 programmas);

·   5 sporta stundas nedēļā, no kurām 2 ir peldētapmācība, 1 ritmika;

·   fakultatīvās nodarbības angļu valodā un citos mācību priekšmetos;

·   iepazīties ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām datorikas nodarbībās;

·   konsultācijas visos mācību priekšmetos;

·      atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, sociālais pedagogs, medmāsa ) konsultācijas;

·   atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām;

·   atbalstu talantīgiem skolēniem;

·      nodrošinām mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas visos mācību priekšmetos, savas skolas dienasgrāmatu.

 

Papildus piedāvājam:

·   apmeklēt koriģējošās vingrošanas nodarbības;

·   apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības (no 7.30, pēc stundām līdz 18.00);

·   izmantot skolas bibliotēkas, datorklases piedāvātās iespējas;

·      piedalīties interešu izglītības nodarbībās: tautiskās dejas, galda spēles, datorpratība, futbols, papīra plastika, praktiskā matemātika, radošā angļu valoda, Mazpulki u.c.;

·   apgūt drošības un saskarsmes pamatus Džimbas skolas nodarbībās;

·   piedalīties daudzveidīgos pasākumos, projektos, konkursos, nodarbībās;

·   apmaksātas pusdienas un ES “Skolas piens un auglis” programmu;

·   izmantot bez maksas  www.soma.lv , www.uzdevumi.lv iespējas;

·   sekot līdzi bērna mācību sasniegumiem un izaugsmei, izmantojot E-klases sistēmu;

·   izmantot iniciatīvas “Latvijas skolas soma ” piedāvājumu skolas mācību programmas ietvaros. 

 

Lai pieteiktu bērnu mācībām 1.klasē, gaidīsim Jūs skolā katru darbadienu no plkst.9.00 līdz 16.00!

 

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, aizpilda vienota parauga iesnieguma veidlapu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības programmas apguvi,
 •  bērna medicīniskā karte (veidlapa nr. 026/u)
 • bērna mācību sasniegumu izvērtējums, atbilstoši plānotajiem rezultātiem (ieteicams)
 

Kontaktinformācija: 67925340, 28689674,
e-pasts: vidusskola@malpils.lv

www.malpilsvsk.lv


 
 
 
 
 

Mālpils novada vidusskola

uzņem izglītojamos vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā

(kods 31011011)

 

Skolas īpašie piedāvājumi, atbalstot katra skolēna individuālo izaugsmi:

·           mūsdienīgi iekārtotas telpas un mācību kabineti, kas aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām;

·           fakultatīvās un individuālās nodarbības CE mācību priekšmetos, kā arī vācu, zviedru valodās;

·           apgūt jaunāko informācijas tehnoloģiju iespējas programmēšanas nodarbībās;

·           stundās un skolas piedāvātajās ārpusstundu aktivitātēs bez maksas  izmantot sporta kompleksu peldēšanas nodarbībām un vispārējās fiziskās sagatavotības attīstībai (sporta zāle, trenažieru zāle);

·            mūsdienīgi iekārtotas datorklases, lasītavu un tās piedāvātās iespējas;

·           daudzpusīgas interešu izglītības nodarbības – tautiskās dejas, sports, galda spēles, gleznošana, utt.;

·           dalība Erasmus+ starptautiskajos un valsts projektos, olimpiādēs un konkursos;

·           par labiem sasniegumiem mācību darbā saņemt ikmēneša stipendiju;

·         uzņēmējdarbības projekts “Esi Līderis!” (līdzfinansējums);

·         aktīva dalība Skolēnu pašpārvaldē, Ekoskolas padomē un aktivitātēs, GLOBE starptautiskajā vides zinātnes un izglītības programmā;

·         karjeras plānošanas izglītojošas nodarbības un aktivitātes;

·           iespēja iegūt “B” kategorijas autovadītāja apliecību (līdzfinansējums);

·           atbalsta personāla (psihologs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, medmāsa ) konsultācijas;

·           mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas visos mācību priekšmetos bez maksas;

·           transports uz skolu un mājām novada robežās;

·           skolēniem no citiem novadiem ir iespēja dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iegūto pamatizglītību apliecinošs dokuments;
 • direktorei adresēts vecāku/aizbildņu iesniegums (aizpildāms skolā);
 • skolēna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Kontaktinformācija: T. 67925340, 28689674,
e-pasts: vidusskola@malpils.lv

www.malpilsvsk.lv
 
 Mālpils novada vidusskola

 2018./2019.m.g. uzņem izglītojamos2 neklātienes izglītības programmās:

 

·         Pamatizglītības otrā posma 7. - 9. klases neklātienes izglītības programma (kods 23011113).

·         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātienei (kods 31011013).

 
Apmācības formas:

mācības (konsultācijas, ieskaites) notiek gan klātienē (otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.1530), gan daļēji elektroniski.

 
Skolas īpašie piedāvājumi, atbalstot katra skolēna individuālo izaugsmi:
 • mūsdienīgi iekārtotas telpas un mācību kabineti, kas aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām;
 • individuālās nodarbības CE mācību priekšmetos;
 • skolas piedāvātajās ārpusstundu aktivitātēs bez maksas izmantot sporta kompleksu peldēšanas nodarbībām un vispārējās fiziskās sagatavotības attīstībai (sporta zāle, trenažieru zāle);
 • mūsdienīgi iekārtotas datorklases, lasītavu un tās piedāvātās iespējas;
 • karjeras plānošanas izglītojošas nodarbības un aktivitātes;
 • iespēja iegūt “B” kategorijas autovadītāja apliecību (līdzfinansējums);
 • atbalsta personāla (psihologs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, medmāsa ) konsultācijas;
 • mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas visos mācību priekšmetos bez maksas;
 • transports uz skolu un mājām novada robežās;
 • skolēniem no citiem novadiem ir iespēja dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā.
 

Nepieciešamie dokumenti, stājoties pamatskolā:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
 • liecība,
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/u )
 • nepilngadīgajiem izglītojamajiem jāierodas kopā ar kādu no vecākiem/ aizbildņiem
 

Nepieciešamie dokumenti, stājoties vidusskolā:

 • pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda oriģināli),
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/u ),
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
 • visas esošās vidusskolas liecības, sekmju izraksti vai personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10.klases 2.semestrī, 11. un 12.klasē)
 
 

Kontaktinformācija: 67925340, 28689674, 22026641
e-pasts:
vidusskola@malpils.lv

www.malpilsvsk.lv
 

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti