Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Veselība
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
ID kartes
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Aktualitātes
Sociālais atbalsts krīzes situācijā

Klientu apkalpošana sociālajā dienestā Ārkārtējās situācijas laikā

Ārkārtējās situācijas laikā sociālais dienests strādā attālināti, turpinot veikt visus noteiktos uzdevumus.

Klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti TIKAI ar iepriekšēju vienošanos par konkrētu laiku.

Iesniegumus sociālajai palīdzībai vai sociālajiem pakalpojumiem var iesniegt:

1) atstāt slēgtā pastkastītē Mālpils novada domes ēkā (tās ir pie abām ieejām domē);

2) elektroniski e-pastā - rakstot uz adresi socdienests@malpils.lv;

3) telefoniski – zvanot uz tālruņa numuriem 67970897, 26950604, 67185874.


 

 Izmaiņas sociālajā jomā 2021.gadā
 

Saskaņā ar Satversmes tiesas 2020. gada 25. jūnijā pasludināto spriedumu lietā Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam” un grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, no 2021.gada 1.janvāra ir būtiskas izmaiņas sociālajā jomā:

 
  • Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 2021.gada 1.janvāra ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.  
  • Maznodrošinātas  mājsaimniecības ienākumu slieksnis  Mālpils novada pašvaldībā ir 340 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
  • Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
 

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir galvenais atbalsts ienākuma veidā trūcīgām personām. Šis ir zemākais ienākuma atbalsta veids cilvēkiem, kuriem nav nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi.

GMI apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteikto formulu.

 
  • Izmaiņas skar arī to personu loku, kuras var saņemt Eiropas atbalsta pakas vistrūcīgākajiem. Lai arī pašvaldībā noteikts, ka maznodrošināto mājsaimniecības statusu varēs saņemt mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 340 eiro, atbalsta pakas varēs saņemt mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro

 

 

 


 Pabalsts Krīzes situācijā

Pabalsts Krīzes situācijā tiek piešķirts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma (turpmāk – likums) 35.panta otrajā daļā noteikto, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.

Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 37.pantā noteiktajam, laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija (turpmāk – ĀS) sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 28.februārim) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Krīze ĀS kontekstā nenozīmē tikai saslimšanu ar Covid – 19, nonākšanu karantīnā vai pašizolāciju. Krīze ĀS kontekstā nozīmē mājsaimniecības ienākumu būtisku samazināšanos vai pilnīgu zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs konkrētās ĀS iestāšanās, nespēju šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus, kā arī nepieciešamību saņemt materiālu un psihosociālu palīdzību.

Lai saņemtu pabalstu Krīzes situācijā, persona iesniedz iesniegumu (Pielikums Nr.1)  un ar savu parakstu apliecina sniegto ziņu patiesumu, to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i., mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, kā arī to, ka personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA) pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam. Iesniegumam pievieno Sociālās situācijas izvērtējumu (Pielikums Nr.2).

 Krīzes pabalstu piešķir atbilstoši Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” 24.,25.punktam. (http://www.malpils.lv/uploads/filedir/File/Padomes%20dokumenti/Saistoshie_noteikumi/Konsolidetie/23012013_Nr_6_konsolidetie_Gala_versija.pdf)

Tā kā no 2021.gada būtiski mainījies ienākumu līmenis, ar kādu piešķir trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, sociālais dienests vadīsies pēc Labklājības ministrijas ieteikumiem, kas noteiktas Vadlīnijās sociālo dienestu darbam ārkārtējā situācijā. https://www.lm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19

Iesniegumus Krīzes pabalsta saņemšanai var iesniegt:

1) atstāt slēgtā pastkastītē Mālpils novada domes ēkā (tās ir pie abām ieejām domē);

2) elektroniski e-pastā - rakstot uz adresi socdienests@malpils.lv;

3) parakstītu ar elektronisko parakstu.

 
 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
Mālpils pasta nodaļa
KrastGroup
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti