Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Jaunatnes iniciatīvu projekti
 Erasmus+
 2019
 2017
 2016
 GO - VET
Jauna profesionālā pieredze audzēkņiem un skolotājiem
 2015
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Jauna profesionālā pieredze audzēkņiem un skolotājiem

 

 

Mālpils Profesionālās vidusskolas ERASMUS+ programmas projekts

 „Jauna profesionālā pieredze audzēkņiem un skolotājiem”

Līgums  Nr. 2016-1-LV01-KA102-022429

ĪSTENOŠANAS LAIKS: no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.maijam

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 51 088 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības.

 Projekta laikā tiek organizētas 10 audzēkņu prakses un 2 skolotāju darba vērošanas programmu sadarbībā ar partneriem Vācijā, Spānijā, Itālijā, Lielbritānijā un Portugālē.

Projekta MĒRĶI:

atbalstīt audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū; popularizēt profesionālo izglītību un profesionālās izglītības pievilcību, veicināt audzēkņu mobilitāti.

Skolotāju pieredzes apmaiņas programmas mērķis ir atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā gūt zināšanas prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū; kā arī, iepazīstot partneru labās prakses piemērus, atbalstīt inovāciju ieviešanu un kvalitātes sistēmu uzlabošanu profesionālās izglītības un mācību institūcijās un sistēmā.

 REZULTĀTI: Prakšu dalībnieki iegūst aktuālas zināšanas un vērtīgu profesionālo pieredzi savās specialitātēs: ēdināšanas serviss, mēbeļu izgatavošana, ēku inženiertīkli, dizains.

 Starptautisko mobilitāšu rezultātā tiek radīti priekšnoteikumi motivētai un apzinātai turpmākajai profesijas apguvei, palielinās audzēkņu nodarbinātības iespējas un karjeras perspektīvas.

Uzlabosies audzēkņu svešvalodu zināšanas. Audzēkņi praksēs iepazīs arī uzņēmu vadības metodes un paņēmienus un attīstīs savas uzņemējdarbības iemaņas.

Pieaugs dalībnieku pašapziņa un motivācija arī turpmāk pilnveidot savas profesionālās un personības kompetences, izveidosies starpkultūru saskarsmes iemaņas.

Paaugstināsies viņu darba kvalitāte un pozitīvā ietekme uz mācību procesa pilnveidi skolā, lai piedāvātu audzēkņiem jaunākās profesionālās atziņas; paaugstināsies motivācija iesaistīties arī turpmākajos tālākizglītības pasākumos.

 
Aktuālā informācija par projekta īstenošanu

pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

 

 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti