Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Jaunatnes iniciatīvu projekti
 Erasmus+
 2019
 2017
 2016
 2015
 Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai
Skola, kurā mums patīk mācīties
 Darba vidē balstīta profesionālā apmācība - vietējā un starptautiskā
 Uz Eiropas spārniem
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Skola, kurā mums patīk mācīties

 

 

 

Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ programmas projekts

 
“Skola, kurā mums patīk mācīties”

(“THE SCHOOL WE LIKE TO LEARN IN”)

Līgums Nr. 2015-1-LV01-KA219-013385
 
 
 
PARTNERI: 

 AUSTRIJĀ -              Europa Hauptschule 2  Mistelbach

HORVĀTIJĀ-            Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin

ITĀLIJĀ-                     Istituto Istruzione Superiore Roma

PORTUGĀLĒ -         Agrupamento de Escolas de Amareleja

SPĀNIJĀ –                I.E.S. DONOSO CORTES Don Benito

 PROJEKTAFINANSĒJUMS: 23 615 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības.
 
 MĒRĶI:
  1)    iepazīt un pārņemt partnerskolu  pieredzi labvēlīgas skolas vides izveidē;
2)    pilnveidot skolēnu sociālās, komunikatīvās un pilsoniskās prasmes; 
3 )    uzlabot sadarbību skolas vidē,  kā arī ar vecākiem un citām ieinteresētajām personām/institūcijām.

 STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:

 10/2015 - Skolotāju apmācības Austrijā (2 skolotāji)
 02/2016 - Skolēnu grupu tikšanās Portugālē (3 skolēni un pavadošais skolotājs)  
05/2016 – Skolēnu grupu tikšanās Latvijā (2 skolēni un pavadošais skolotājs no katra partnera)
10/2016 - Skolotāju apmācība Itālijā (1 skolotājs)
10/2016 - Skolēnu grupu tikšanās Itālijā (2 skolēni un pavadošais skolotājs)  
04/2017-  Skolēnu grupu tikšanās Spānijā (3 skolēni un pavadošais skolotājs)  
06/2017 –Skolotāju apmācība Horvātijā (2 skolotāji)  

 VIETĒJĀS AKTIVITĀTES:

 Regulāras tikšanās un radošas darbnīcas situācijas analīzei, jaunu metožu izveidei, testēšanai un izvērtēšanai, lai novērstu/nepieļautu priekšlaicīgu skolas pamešanu.

Aptauja skolēniem, skolotājiem un vecākiem “Ko mēs jau darām un ko vēl varētu darīt labvēlīgas skolas vides izveidei”.

Vienlaicīgi sociālo un komunikatīvo prasmju testi partnerskolās, to rezultātu analīze. Uzdevumu noteikšana turpmākajam projekta darbam.
Radošās treniņdarbnīcas “Tu neesi viens” – dažāda vecuma skolēnu komunikatīvo, sociālo un komandas darba prasmju un drošumspējas uzlabošana.

Regulāra informācijas papildināšana par projekta aktivitātēm un labās prakses piemēriem partnerskolu mājas lapās.

Skolēnu debašu kluba pasākumi.

“Etiķete ir modē!” – lomu spēles labo manieru treniņam, to video dokumentācija.

Semināri skolēniem, skolotājiem un vecākiem –idejas, praktiskie piemēri un stratēģijas labvēlīgas skolas vides pilnveidei.

Konfliktu novēršanas/nepieļaušanas treniņnodarbības

Materiālu/priekšlikumu izstrāde, apmaiņa un publicēšana par starppriekšmetu saiknes un ārpusstundu nodarbību iespējām skolas vides uzlabošanā.

Radošās darbnīcas “Mana sapņu skola” dažādām klašu grupām.

Projekta žurnālu izveide katra gada noslēgumā.

“Draudzīgas skolas noteikumu” izstrāde dažādām skolēnu vecuma grupām.

 

 Aktuālā informācija par projekta īstenošanu 

pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv 
Projekta vadītāja Līvija Mukāne

 
 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
 Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti