Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Jaunatnes iniciatīvu projekti
 Erasmus+
 2019
 2017
 2016
 2015
Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai
 Skola, kurā mums patīk mācīties
 Darba vidē balstīta profesionālā apmācība - vietējā un starptautiskā
 Uz Eiropas spārniem
 2014
 Skolotāju profesionālo kompetenču uzlabošana
 Projektu dokumenti
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai

 

 Erasmus+ programmas projekts

Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai

2015-1-LV01-KA101-013257

Projekta mērķi: 1. paaugstināt Mālpils internātpamatskolas pedagoģiskā personāla profesionālās, svešvalodu, IKT un vadības kompetences, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs;

2. uzlabot un dažādot projekta dalībnieku  metodiskās zināšanas un prasmes;

3. veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, pārņemt, radoši pielietot un izplatīt ārzemju partnerskolu pieredzi.

Rezultāti sekojošās mācību darba jomās:

- svešvalodas (skolotāji varēs aktīvāk iesaistīties mācību  procesa modernizācijā, apgūs starpkultūru zināšanas, varēs daudz plašāk izmantot interneta resursus, t.sk., piedalīties eTwinning, mobilitāšu un partnerību projektos);

- jaunu mācību darba metožu apguve (varēs labāk vadīt skolēnu pētnieciskos darbus, izmantot IKT  mācību procesā, dažādos mācību priekšmetos;

- pedagoģiski-organizatoriskās metodes skolēnu ar īpašām vajadzībām un skolēnu ar mācību traucējumiem integrācijai mācību procesā (skolotāji izvērtē, pielāgo un izmanto mūsu skolā  partnervalstu kolēģu pieredzi);

- mācību motivācijas paaugstināšana, lai novērstu skolas priekšlaicīgu pamešanu;

- pieredze labvēlīgas vides veidošanā skolā (sevišķi itāļu partneriem ir uzkrāta laba pieredze mobinga un vardarbības novēršanā skolā, izstrādātas un aprobētas labas sadarbības metodes ar ģimenēm un sabiedrību). 

Partneri:

Lielbritānija: NW Academy of English

Itālija : Istituto Onnicomprensivo da Celano

Portugāle: Agrupamento de Escolas de Amareleja

Malta: IZI Ltd(trading as Easy Job Bridge)

 

Mobilitāšu dalībnieki ir iepazinuši un pārņēmuši ne tikai savam mācību priekšmetam noderīgo, bet izpētījuši arī partneru organizāciju darbu kopumā un pēc projekta iepazīstinājuši pārējos kolēģus ar saviem vērojumiem, dalījušies ar informāciju, materiāliem u.c. Tādējādi ieguvēji jau šobrīd ir  ne tikai projekta aktivitāšu tiešie dalībnieki, bet arī viss skolotāju kolektīvs un gala rezultātā- skolēni, kam tiks nodrošinātas kvalitatīvākas, mūsdienīgākas izglītības iespējas.

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu
pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv
Projekta vadītāja Līvija Mukāne
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti