Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

 

 
Pakalpojuma nosaukums:
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana
 
Atbildīgā struktūrvienība:

Mālpils novada domes finanšu un ekonomikas daļa

 
Pakalpojuma funkcija/uzdevums: 
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
 
Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk.  apliekamo objektu personīgie kontu numuri, kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību

 
Pakalpojuma saņēmējs:

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas

 
Pakalpojuma saņēmēja apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs vai viņa pilnvarnieks
 
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: 
 
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā veidlapa:
Nav
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 Īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību apliecinoši dokumenti vai nomas līgums. Pilnvarotām personām - pilnvara (uzrādot oriģinālu)

 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
Pašvaldība iesniegumu izskata 30 dienu laikā
 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: 
Nav
 
Atgādinājums:

Nekustamā īpašuma nodokļa objekti - zeme, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves, izņemot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta 2.daļā minēto nekustamo īpašumu. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7.panta 2.daļa nosaka, ka nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību šādos gadījumos: 1) ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz šā likuma 1.panta 2.daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa, - viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas; 2) ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības, - viena mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas; 3) ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu, - viena mēneša laikā no valdījuma tiesību rašanās dienas.

 
Pārsūdzības iespējas:

Administratīvo aktu var apstrīdēt pašvaldības domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

 

 
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: 

Klātienē, pa pastu vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@malpils.lv

 
Pakalpojuma saņemšanas veidi: 
Klātienē, pa pastu vai elektroniski
 
kontaktinformācija:
Mālpils novada dome:
Tālrunis: 67970888;
Domes nodokļu administrācija:
Tālrunis  67970895
E-pasts:  marite@malpils.lv

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti