Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Leģendas mūs vieno
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Projekti

   

MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
INVESTĪCIJU PLĀNS
2017. / 2018. GADAM
2017. gadā pabeigtie un īstenojamie projekti
Nr.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm, rīcībām Finansējošā Programma/  Fonds Projekta Nr. Kopējais projekta budžets, EUR Mālpils novada domes līdzfinansējums Projekta īstenoš. periods Vadošais partneris Projekta sadarbības partneri
1 Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Mālpils novadā VTP3 - U13/R 3.8 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)   1 55 75,00 50 00,00 01.2017. - 12.2017. Mālpils novada dome  
2 Mālpils Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana VTP1 - U3/ R 1.23 Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) 2017-1-VIZ-M04003 26 11,95 11 11,95 03.2017. - 09.2017. Mālpils novada dome Mālpils Mūzikas un mākslas skola
3 Mālpils kultūras centra skatuves renovācija un lifta ierīkošana VTP4 - U19/R 4.1,   R 4.2 Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 16-04-AL32-A019.2201-000002 2 69 84,57 69 13,40 11.2016. - 10.2017. Mālpils novada dome  
4 Sabiedrisko aktivitāšu paplašināšana un pieejamības nodrošināšana Mālpils kultūras centra Mazajā zālē VTP4 - U19/R 4.1,   R 4.2 Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 16-04-AL32-A019.2202-000002 2 23 17,24 38 73,24 12.2016. - 07.2017. Mālpils novada dome  
5 Katlu mājas rekonstrukcija un koksnes šķeldas uzglabāšanas novietnes izbūve Enerģētikas ielā 3 VTP2 - U6 Mālpils novada dome Norisinās projekta 1.kārta (katla ar 1,5 MW uzstādīšana) 42 00 00,00 42 00 00,00 2016- 2017 SIA Norma K Mālpils novada dome
6 PROTI un DARI! VTP1 - U4/R 1.26; U5/R 1.31

VTP4 - U22/R 4.27
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
SAM 8.3.3.
Projekta Nr. 8.3.3.0/15/I/001
Sadarbības līgums Nr. 6-13/1 (JSPA)
12513,60 (Mālpils novada pašvaldībai) 0,00 05.2016 - 10.2018 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Latvijas pašvaldības
7 Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai VTP1 - U2/ R 1.19 Erasmus+ 2015-1-LV01-KA101-013257 1 33 54,00 0,00 08.2015. - 05.2017. Mālpils internātpamatskola Partneri Vācijā, Lielbritānijā, Maltā, Itālijā, Portugālē
8 Uz Eiropas spārniem VTP1 - U5/ R 1.32 Erasmus+ 2015-1-CZ01-KA219-013741 2 05 90,00 0,00 08.2015. - 07.2017. Mālpils novada vidusskola Partneri Čehijā, Lietuvā, Spānijā
9 Skola, kurā mums patīk mācīties VTP1 - U5/ R 1.32 Erasmus+ 2015-1-LV01-KA219-013385 2 36 15,00 0,00 08.2015. - 07.2017. Mālpils novada vidusskola Partneri Austrijā, Spānijā, Horvātijā, Itālijā, Portugālē
10 Darba vidē balstīta apmācība VTP1 - U5/ R 1.32 Erasmus+ 2015-1-LV01-KA202-013386 3 16 25,00 0,00 08.2015. - 07.2017. Mālpils profesionālā vidusskola Partneri Austrijā, Polijā, Portugālē
11 GO_VET (Vadība un orientācija ceļā uz profesionālo izglītību) VTP1 - U5/ R 1.32 Erasmus+ 2016-1-IT01-KA202-005336 2 67 70,00 0,00 10.2016. - 08.2019. Mālpils internātpamatskola Partneri Itālijā, Austrijā un Spānijā
12 Jauna profesionālā pieredze audzēkņiem un skolotājiem VTP1 - U5/ R 1.32
VTP1 - U2/ R 1.19
Erasmus+ 2016-1-LV01-KA102-022429 5 10 88,00 0,00 09.2016. - 06.2018.  Mālpils profesionālā vidusskola Partneri Itālijā, Spānijā, Vācijā, Portugālē, Īrijā
13. Mēs savam novadam                           (septiņi iedzīvotāju iniciatīvu projekti)   Mālpils novada dome   2883,00 28 83,00 05.2017. - 10.2017. Mālpils novada dome  
14. Mālpils novada piecu skolu skolotāju un vadības profesionālā pilnveide VTP1 - U5/ R 1.32 Erasmus+ 2017-1-LV01-KA101_035317 42400,00 0,00 09.2017. - 05.2019. Mālpils novada dome Partneri Itālijā, Spānijā, Vācijā, Portugālē, Somijā, Lielbritānijā, Grieķijā, Slovēnijā
15. Rūpniecības ielas rekonstrukcija VTP2 - U9 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
SAM 3.3.1
Nr.3.3.1.0/16/I/027 63 82 85,97 9 57 42,90 07.2017. - 12.2017 Mālpils novada dome Apstiprināts ar nosacījumu, kas jāizpilda līdz 28.jūnijam
16. Piena ielas rekonstrukcija Sidgundā VTP2 - U9/2.23 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
SAM 3.3.1
Nr.3.3.1.0/16/I/025 30 07 05,16 6 00 97,62 07.2017. - 12.2017 Mālpils novada dome Apstiprināts ar nosacījumu, kas jāizpilda līdz 28.jūnijam
17. Rikteres ielas rekonstrukcija Sidgundā VTP2 - U9/2.23 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
SAM 3.3.1
Nr.3.3.1.0/16/I/026 37 42 11,86 7 31 52,65 07.2017. - 12.2017 Mālpils novada dome Apstiprināts ar nosacījumu. Precizējumi iesniegti 23.maijā.
18 Jaunatne un veselīgs dzīves stils digitālajā laikmetā VTP1 - U5/ R 1.32
VTP1 - U2/ R 1.19
Nordplus   1 88 00,00 0,00 09.2017.- 10.2018 Mālpils novada vidusskola Partneri Igaunijā un Norvēģijā
Aktuālie projekti iesniegšanai 2017.-2018. gadā
Nr.p.k. Projekta nosaukums Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm, rīcībām Finansējošā Programma/  Fonds Projekta gatavības stadija Indikatīvais projekta budžets, EUR Mālpils novada domes līdzfinansējums Projekta īstenoš. periods Vadošais partneris Projekta partneri
1. Kooperatīvās mācību metodes uzņēmējdarbības apmācībā VTP1 - U5/ R 1.32 Erasmus+ Iesniegts 29.martā, rezultāti būs zināmi augustā 31805,00 0,00 2017 - 2019 Mālpils novada vidusskola Skolas no Itālijas, Norvēģijas, Horvātijas, Portugāles.
2. Sociālās iekļaušanas veicināšana caur digitālo iemaņu apguvi  VTP1 - U5/ R 1.32 Erasmus+ Iesniegts 29.martā, rezultāti būs zināmi augustā 21010,00 0,00 2017 - 2019 Mālpils novada dome Partneri no Austrijas, Polijas un Francijas.
3. Mākslas aktivitātes veselīga dzīvesveida veicināšanai VTP1 - U5/ R 1.32 Erasmus+ Iesniegts 29.martā, rezultāti būs zināmi augustā 27740,00 0,00 2017 - 2019 IES Ruiz de Alda skola, Spānija Mālpils novada vidusskola un skolas no Bulgārijas un Horvātijas
4. PACETRAINING- Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām VTP1 - U5/ R 1.32 Erasmus+ Iesniegts 29.martā, rezultāti būs zināmi augustā 32232,00 0,00 2017 - 2019 AFP COLLINE ASTIGIANE, Itālija Biedrība “Mālpils tautskola" un partneri no Vācijas, Somijas un Spānijas
5. Bringing Europe Home at School (Eiropas tēmas skolu mācību procesā)  VTP1 - U5/ R 1.32 Erasmus+ Iesniegts 29.martā, rezultāti būs zināmi augustā 23040,00 0,00 2017 - 2019 Rodopi izglītības direktorāts, Grieķija Mālpils novada dome un partneri no Austrijas, Itālijas, Rumānijas, Turcijas un Spānijas
6. Daudzfunkcionāla sabiedrisko aktivitāšu centra izveide un attīstība VTP1 - U3/R1.25
VTP3 - U14/R 3.15
VTP4 - U19/R4.7; R4.32; R4.1
Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Iesniegts 2017.gada 20.aprīlī.
Rezultāti būs zināmi augustā
140460,28 9 05 44,65 2017 - 2018 Mālpils novada dome Mālpils kultūras centrs
7. Estrādes atjaunošana Mālpils viduslaiku pilskalnā VTP2 - U7/R 2.12; U11/R 2.36

VTP4 - U20/ R 4.16
Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ir sagatavots idejas koncepts 7 00 00,00 2 00 00,00 2017 - 2018 Mālpils novada dome Mālpils kultūras centrs
8. Pašvaldības ielu, ceļu un tiltu rekonstrukcija VTP2 - U9 Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)   48 00 00,00 4 40 00,00 2017 - 2018 Mālpils novada dome  
9. Satiksmes drošības un transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana Mālpils ciemā (Jaunā - Krasta ielas rekonstrukcija) VTP2 - U9/2.20 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) jāaktualizē tehniskā dokumentācija 465 789,15 (2006.gada aprēķini)   2017 - 2018 Mālpils novada dome  
10. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un izbūve VTP2 - U10 Mālpils novada dome       2017 - 2018 Mālpils novada dome  
11. Mālpils kultūras centra energoefektivitātes uzlabošana  VTP4 - U19/R 4.1,   R 4.2

VTP2 - U8/ R 2.17
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
SAM 4.4.2
ir gatava tehniskā dokumentācija 358191,27 (2014.gada aprēķini) 106568,31 2017 - 2018 Mālpils novada dome  
12. Domes administratīvās ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana VTP2 - U8/R 2.17 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
SAM 4.4.2
      2017 - 2018 Mālpils novada dome  
13. Sociālā aprūpes centra rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana VTP2 - U8/R 2.17 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
SAM 4.4.2
      2017 - 2018 Mālpils novada dome  
14. Dienas centra izveide VTP4 - U22/R 4.28 Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)   25 000, 00   2017 - 2108 Mālpils novada dome  
15. Ugunsdrošības un signalizācijas sistēmas nodrošināšana atbilstoši prasībām novada izglītības iestādēm VTP1 - U1/R 1.5

VTP2 - U10
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)       2017 - 2018 Mālpils novada dome  
16. Izglītības iestāžu sporta laukumu rekonstrukcija VTP1 - U1/R 1.4

VTP4 - U21
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
SAM 8.1.2
      2017 - 2018 Mālpils novada dome  
17. Vingrošanas inventāra iegāde Mālpils novada izglītības iestādēm VTP1 - U1/R 1.13 Izglītības un zinātnes ministrija   4100,00 2050,00 2017 - 2018 Mālpils novada dome  
18. Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Mālpilī, Sidgundā, Upmalās VTP4 - U21/R 4.19, R 4.20 Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)       2017 - 2018 Mālpils novada dome  
19. Ūdenssaimniecības attīstība Mālpils novada Upmalu ciematā VTP2 - U6/R 2.3 ES Kohēzijas fonds ir tehniski ekonomiskais pamatojums, kas jāaktualizē 139 628,00 (2008.gada aprēķini)   2017 - 2018 SIA Norma K Mālpils novada dome
20. Sidgundas ciema ūdens sagatavošanas sistēmas un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija VTP2 - U6/R 2.5 ES Kohēzijas fonds ir gatava tehniskā dokumentācija, kas jāaktualizē 617 322,90 (2009.gada aprēķini) 13 48 09,73 2017 - 2018 SIA Norma K Mālpils novada dome
21. Dalītā atkritumu šķirošanas laukuma izveide  VTP2 - U7/R 2.9 Mālpils novada dome/ES Kohēzijas fonds   5 00 00,00   2017 - 2018 Mālpils novada dome Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22. Katlu mājas rekonstrukcija un koksnes šķeldas uzglabāšanas novietnes izbūve Enerģētikas ielā 3 - otrā kārta VTP2 - U6 Mālpils novada dome   850 000 (2014. gada aprēķini)   2017 - 2018 SIA Norma K Mālpils novada dome
23. Energoefektivitāte Ķiršu ielā 2 VTP2 - U8/R 2.17 Mālpils novada dome   40 00 00,00   2017 - 2018 SIA Norma K Mālpils novada dome
24. Sidgundas pamatskolas rekonstrukcija VTP4 - U22/R 4.27, R4.28 Mālpils novada dome   40 00 00,00   2017 - 2018 Mālpils novada dome  
25. Mālpils parka saglabāšana un labiekārtošana VTP2 - U7/R 2.7 Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)   10 00 00,00   2018 - 2019 Mālpils novada dome  
26 Daudzfunkcionāla nodarbību telpa VTP1 - U3/R1.25
VTP3 - U14/R 3.15
VTP4 - U19/R4.7; R4.32; R4.1
Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Iesniegts 2017.gada 20.aprīlī.
Rezultāti būs zināmi augustā
18, 000.00 1800 2017-2019 Biedrība "Mālpils tautskola Mālpils Kultūras centrs
 
 
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti