Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Darījumi ar lauksaimniecības zemi

2014. gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā.

Likumā tiek noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes, savukārt Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās biedrības un nodibinājumi – ne vairāk par 5 ha.

Likumā izvirzīti arī papildus nosacījumi lauksaimniecības zemes iegūšanai, kas tiks pārbaudīti, personai iegādājoties lauksaimniecības zemi īpašumā.

Fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda visu iesnieguma formā prasīto informāciju (iesnieguma formu var saņemt Mālpils novada domē, kā arī Mālpils novada domes mājas lapā www.malpils.lv sadaļā Novada domes dokumenti/ veidlapas.)

Iesniegumam jāpievieno:
1) darījuma akts par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā,
2) notariāli apliecinātu izglītības dokumenta kopiju vai izglītības dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,

3) nerezidents (fiziska vai juridiska persona) – dokumentu par nodokļu samaksu valstī, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts,

4) biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi.
 
Likums nosaka, ka lauksaimniecības zemes pircējam ir jāatbilst sekojošām prasībām:
Fiziskai personai:  
1) jābūt reģistrētai Latvijā kā saimnieciskās darbības veicējam;

2) vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību maksājumi vai tiešie maksājumi, vai ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz trešo daļu no tās kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, vai jābūt ieguvušai lauksaimniecisko izglītību.

3) rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu laikā no īpašuma iegādes;

4) nevar būt nodokļu parādi;

5) jāsaņem atteikums no pirmpirkuma tiesībām no zemes kopīpašnieka un zemes nomnieka, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā, un Latvijas zemes fonda pārvaldītāja;

6) jāsaņem novada pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.
 
 
Juridiskai personai:          
1) vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību maksājumi vai tiešie maksājumi, vai

tās ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz trešo daļu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;

 

2) vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam ir jābūt profesionālai izglītībai juridiskās personas darbības jomā, vaivismaz viena īpašnieka ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz vienu trešdaļu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem,

3) jāapliecina, ka patiesie labuma guvēji ir Latvijas Republikas pilsoņi vai citu ES dalībvalstu pilsoņi, vai arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi,

4) rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu laikā no iegādes,

5) nevar būt nodokļu parādi,

6) jāsaņem atteikums no pirmpirkuma tiesībām no zemes kopīpašnieka un zemes nomnieka, ja zemes nomas līgums reģistrēts pašvaldībā, un Latvijas zemes fonda pārvaldītāja,

7) jāsaņem novada pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.
 

Izdarītie likuma grozījumi, kas ir spēkā no 1.novembra, noteic izņēmumus darījumos ar lauksaimniecības zemi. Prasības netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem:

1) kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 hektārus fiziskajām un 5 hektārus juridiskajām personām. Tas nozīmē, ka ģimene savas piemājas saimniecības vajadzībām varēs iegādāties līdz 10 hektārus zemes un tās īpašniekam nebūs nepieciešama nedz atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība, nedz jāapliecina, ka zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā, nedz arī jāatbilst pārējām prasībām,

2) maksātnespējas procesā vai mantošanas ceļā iegūstamai lauksaimniecības zemei,
3) lauksaimniecības zemei, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
4) darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem,
5) zemes kopīpašniekam, ja tas izmanto pirmpirkuma tiesības.
 
Darījuma tiesiskumu ar lauksaimniecības zemēm uzraudzīs pašvaldības komisija. Lēmums tiks pieņemts mēneša laikā.
 
Informāciju sagatavoja nekustamo īpašumu speciāliste T.Deņisova - t.67970892 (314. kab.)
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti