Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Biedrības "Mālpils zivīm" projekti

 

BIEDRĪBAS “MĀLPILS ZIVĪM” REALIZĒTIE VAI REALIZĀCIJAS PROCESĀ ESOŠIE PROJEKTI.

PĒC STĀVOKĻA UZ 01.11.2014.
Nr. p.k.
Projekta nosaukums

Finansējošā programma/ Fonds

Kopējais projekta budžets

Biedrības Līdzfinansējums

 

Projekta īstenoš. periods

Projekta partneri
Projekta realizācijas stadija
1.

DABAS UN TŪRISMA KĀJĀMGĀJĒJU TAKAS IZVEIDE GAR MERGUPI

ES Zivsaimniecības fonds (EZF)
 
19 556.24
 
LVL
 
(27826.02 EUR)

0

01.04.2013. – 01.10.2013.

Projekta realizācijai savus nekustamos īpašumus iznomājuši: Mālpils novada dome, Evanģēliski luteriskā draudze, SIA „Mežu fondi”, Anita Bīriņa.

Projekts apstiprināts, realizēts 01.10.2013. Izveidota taka gar Mergupi 6.5 km garu, tā attīrīta no krūmaizauguma, kritušiem, mazvērtīgiem kokiem, uz tās ierīkotas laipas, tiltiņi pāri gravām, atpūtas vietas, skatu laukumi Mergupes stāvkrastos.

2.

Zivju resursu aizsardzībai nepieciešamā aprīkojuma iegāde

Latvijas zivju fonds
3273.22 EUR
 

350 LVL

Mālpils novada dome 175.00 LVL

Projekts realizēts 2013. gadā, iegādāta 3 vietīga gumijas laiva, laivas dzinējs, laivas transportēšanas piekabe

3.

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES "ASARĪTIS 2014" FUNKCIONĀLĀ NODROŠINĀŠANA

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai                                       ( ELFLA)

11918.32 EUR
 

953.32 EUR

01.10.2013.-01.09.2014.

ELFLA

4 194.32 LVL, LR Valsts budžets 5000 EUR,

Projekta realizācijai savus nekustamos īpašumus iznomājuši: Mālpils novada dome, Guntars Jonītis, Vitolds Vuļs.

Projekts pabeigts 01.09.2014., tā ietvaros: bērnu nometnes organizatoriskā nodrošināšana, bērnu ēdināšana, personāla algošana, pamatlīdzekļu: fotoaparāta, portatīvā datora, laminatora, zāles pļāvēja, krūmgrieža un triju pārvietojamu tualešu iegāde, biedrības mājas lapas izstrāde un uzstādīšana, 2 ha zāles plaušana un 1 ha krūmu griešana.

4.

Biedrības “Mālpils zivīm” vides aizsardzības pasākumu tehniskais un programmu nodrošinājums

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai                                       ( ELFLA)
8300.90 EUR
0
01.03.2014. – 01.11.2014.
 

Projekts pabeigts. Iegādāta interaktīvā tāfele, videokamera ar statīvu, video un audio materiālu apstrādes programmatūra, ārējais cietais diska, zibatmiņa.

5.

Biedrības "MĀLPILS ZIVĪM" darbības mērķu funkcionālā nodrošināšana.

ES Zivsaimniecības fonds (EZF)
8070.74 EUR
0
10.01.2014.-01.07.2014.

Projekta realizācijai savus nekustamos īpašumus iznomājuši: Vitolds Vuļs, Guntars Jonītis.

Projekts pabeigts. Iegādātas 8 airu laivas, izbūvēta ūdensapgādes sistēma no avota līdz bērnu nometnes atrašanās vietai – sūkņu stacija, ūdens caurules, izlietnes, krāni.

6.

TŪRISMA OBJEKTU INFORMATIZĀCIJAS SISTĒMAS IEVIEŠANA MĀLPILS NOVADĀ

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai                                       ( ELFLA)

7394.97 EUR
0
01.03.2014.-31.03.2015.

Projekta realizācijai savus nekustamos īpašumus iznomājuši: Mālpils novada dome, Evanģēliski luteriskā draudze, SIA „Mežu fondi”, Raimonds Tāle, Aldis Plaudis, Anita Bīriņa.

Projekts apstiprināts un ir realizācijas stadijā. Projekta ietvaros paredzēts 20 dažādu izmēru informācijas stendu un planšetu izgatavošana un uzstādīšana aptuveni 8 km garā tūrisma takas maršrutā pie dažādiem Mālpils kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem, 15 vienvirziena un divvirziena norāžu izgatavošana un uzstādīšana.

7.

PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA TŪRISTIEM LĪDZ MĀLPILS NOVADA KULTŪRVĒSTURISKIEM UN DABAS OBJEKTIEM

ES Zivsaimniecības fonds (EZF)
28310.46 EUR
0
01.03.2014.-01.06.2015.

Mālpils novada dome 4450 EUR, Projekta realizācijai savus nekustamos īpašumus iznomājuši: Mālpils novada dome, Anita Bīriņa.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt tehnisko projektu gājēju tiltiņam pāri Mergupei Mālpils viduslaiku pilskalna pakājē, izbūvēt tiltiņu, saskaņā ar projektu, labiekārtot pilskalna pakājē esošā avotiņa teritoriju – izbūvēt ozolkoka ūdenstvertni, izbūvēt tiltiņu pāri avotiņa “izgrauztajai”gravai, attīrīt avotam piegulošo teritoriju no krūmiem un kritušiem kokiem.

 
8.

DZĪVĀS DABAS OBJEKTU EKSPOZĪCIJAS SAGATAVOŠANA, IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA MĀLPILS NOVADĀ

ES Zivsaimniecības fonds (EZF)
3490.85 EUR
0
01.04.2015.-01.11.2015.

Projekta realizācijai savus nekustamos īpašumus iznomājuši: Mālpils novada dome, Evanģēliski luteriskā draudze, SIA „Mežu fondi”, Raimonds Tāle, Aldis Plaudis, Anita Bīriņa.

Projekts iesniegts vērtēšanai, I vērtēšanas posmā apstiprināts. Projekta ietvaros paredzēts sagatavot informatīvos materiālus 50 planšetēm par ~ 8 km garās tūrisma takas maršruta gaitā sastopamiem kokiem, augiem, zivīm, dzīvniekiem, putniem, šo planšetu izgatavošanu un uzstādīšanu, kā arī 10 atkritumu urnu izgatavošanu un uzstādīšanu visā maršruta garumā.

 
KOPĀ:
 
98585.48 EUR
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti