Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
 Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā
 Konkursi
 Citi iepirkumi (B daļa)
 Noslēgtie līgumi
 Cenu aptaujas
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Cenu aptaujas

 

2020.gads  
26.06.2020.

Būvuzraudzība Mālpils novada pašvaldības būvobjektos
Noteikumi
 
Jautājumi-atbildes

13.06.2020.

Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana Mālpils pašvaldībai piekrītošajām zemēm
Noteikumi

04.03.2020.

Mālpils novada pašvaldības īpašumu novērtēšana atsavināšanas vajadzībām
Noteikumi

28.02.2020.

Būvprojekta „Enerģētikas ielas pārbūve, Mālpils ciemā, Mālpils novadā” izstrāde
Noteikumi
Darba uzdevums
Objekta shēma

   
31.01.2020.

Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma (ēku, dzīvokļu) apdrošināšanu.
Noteikumi
1. pielikums
2. pielikums

 

15.01.2020.

Būvdarbu veikšana J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē Ķiršu ielā 2a-5, Mālpilī.
Noteikumi
Tehniskā specifikācija
Tehniskā dokumentācija: 1; Tehnisko dokumentāciju var pieprasīt rakstot uz e-pastu: daiga.melcere@malpils.lv

2019.gads  
11.10.2019. Būvprojekta “ Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā Dienas aprūpes centrs dienesta viesnīcas 1. stāvā Pils ielā 7, Mālpilī” ekspertīzes veikšana
 Noteikumi
 Būvprojekts
Tehniskā dokumentācija: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 
02.10.2019.

Projektēšanas darbi “Apgaismojuma ierīkošana Mālpils parka teritorijā’’
Noteikumi
Projektēšanas uzdevums
Tehniskā dokumentācija: 1; 2; 3; 4; 5

26.08.2019.  Informatīvā izdevuma "Mālpils Vēstis" iespiešana un piegāde
 Noteikumi
05.08.2019.

 Logu un durvju nomaiņa Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā
 Noteikumi
 Darba uzdevums 

26.06.2019.

Telpu grupas izveide ārsta privātpraksei Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils novadā ( Atkārtoti)
 Noteikumi
Tehniskā dokumentācija

04.06.2019. Konsultācijas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai Dienas aprūpes centra, Grupu dzīvokļu, Atelpas brīža pakalpojumu infrastruktūras izveidē papildus būvnormatīvos noteiktajam"
 Noteikumi
04.06.2019.

 Telpu grupas izveide ārsta privātpraksei Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils novadā
 Noteikumi
 Tehniskā dokumentācija 

03.06.2019.

Dozācijas iekārtas brīvā CL un PH automātiskai mērīšanai un dozēšanai iegāde un uzstādīšana Mālpils novada sporta kompleksa peldbaseinam
 Noteikumi  

03.06.2019. 1. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība.
2. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība.

Noteikumi
 Failus par Mālpils kultūras centra un bibliotēkas tehnisko dokumentāciju var pieprasīt uz e-pastu: daiga.melcere@malpils.lv
03.06.2019.

Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana pašvaldībai piederošajām un piekrītošajām  zemēm
  Noteikumi
  Darba uzdevums

07.05.2019. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas vietas labiekārtošana Mālpilī
 
Noteikumi
24.04.2019.
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas vietas labiekārtošana Mālpilī
 Noteikumi
11.03.2019.

Mālpils novada dome uzaicina būvdarbu veicējus piedalīties cenu aptaujā  ”Būvuzraudzība ielas apgaismojuma izbūvei Piena ielai Sidgundā, Mālpils novadā”
 Noteikumi
 Tehniskā specifikācija  

22.02.2019.

Mālpils novada dome uzaicina  Apdrošinātājus piedalīties cenu aptaujā par Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma (ēku, dzīvokļu) apdrošināšanu. 

  Noteikumi
  Pielikums 1
  Pielikums 2

05.02.2019.  Mālpils novada dome uzaicina piedalīties cenu aptaujā "Būves sadale telpu grupās objektam
Pils iela 7, Mālpilī, Mālpils novada, kadastra apz. 8074 003 0685 001"

  Noteikumi
  Grafiskais pielikums 1
  Grafiskais pielikums 2

  
04.02.2019.

Mālpils novada vidusskola uzaicina piedalīties cenu aptaujā par elektroinstalācijas sekundāro kabeļu nomaiņas projektēšanas darbu veikšanu 
  Noteikumi
  Telpu plāni                           

25.01.2019. Mālpils novada dome uzaicina piedalīties cenu aptaujā „Piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai izgatavošana un uzstādīšana Mālpilī”
  Noteikumi
24.01.2019. Mālpils novada dome uzaicina Jūs piedalīties cenu aptaujā „Sidgundas pamatskola, īpašuma kadastra Nr. 8074 005 0409, Mālpils novads tirgus vērtības noteikšana.
  Noteikumi
15.01.2019.  Mālpils novada dome uzaicina piedalīties cenu aptaujā „Būvprojekta “ Pašvaldības ceļa ”C8 Banģi – Pilskalni” pārbūve Mālpils novadā ” ekspertīzes veikšana”
  Noteikumi
 
 2 sējums. Būvkonstrukcijas - Failu var saņemt elektroniski pa e-pastu. Pieprasījumu rakstīt uz e-pastu : daiga. melcere@malpils.lv
  Izmaksas                              
  
26.10.2018. Mālpils novada dome uzaicina būvdarbu veicējus piedalīties cenu aptaujā par ”Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ielu apgaismojuma izbūvei Piena ielai Sidgundā, Mālpils novadā”
 
Noteikumi
26.10.2018. Mālpils novada dome uzaicina būvdarbu veicējus piedalīties cenu aptaujā par ”Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ielu apgaismojuma izbūvei Tīnes ielai Upmalās, Mālpils novadā”
  Noteikumi
22.06.2018.

Mālpils novada dome uzaicina pakalpojuma sniedzējus piedalīties cenu aptaujā par vienkāršotas atjaunošanas Apliecinājuma kartes izstrādi Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte”
  Noteikumi
   

17.05.2018.  Mālpils novada pašvaldības Mālpils novada vidusskola uzaicina piedalīties cenu aptaujā par   “Mālpils novada vidusskolas telpu remontdarbu (ID Nr.MND 2018/3)  būvuzraudzību, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā”. 
  
Noteikumi
22.01.2018.

 Objekta “Mālpils novada vidusskolas telpu remonts, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā” tāmju izstrāde un tehniskās specifikācijas sagatavošana
 Noteikumi 
 Shēma 1
 Shēma 2


 22.01.2018.

 IT infrastruktūras vadīšana un kontrole Mālpils novada vidusskolā

  Noteikumi

 22.01.2018. Eektroinstalācijas sekundāro kabeļu nomaiņas projektēšanas darbu veikšana Mālpils novada vidusskolā, iesniedzot projektu “Mālpils novada vidusskolas iekšējo tīklu projekts “III”kārta”

 Noteikumi 
 Shēma 1
 Shēma 2

 

Ielu apgaismojuma izbūve Kroņu ielā, Sidgundā, Mālpils novadā.

Mālpils novada dome uzaicina būvdarbu veicējus piedalīties cenu aptaujā par ielu apgaismojuma izbūvi Kroņu ielā, Sidgundā, Mālpils novadā.

Piedāvājumus iesniegt Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, līdz 11.08.2017. plkst.10:00.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9

Pielikums Nr.10

Pielikums Nr.11
LAN tīkla izbūve Mālpils novada vidusskolas ēkā pēc izstrādātā projekta

Mālpils novada dome, Mālpils novada vidusskola izsludina iepirkuma procedūru “LAN tīkla izbūve Mālpils novada vidusskolas ēkā pēc izstrādātā projekta” Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā”.

Prasības pretendentiem:

  • reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
  • pretendents ir iepazinies ar Darba uzdevumu un objektu;
  • pretendentam ir tiesības veikt  datortīkla izbūvi, tam ir attiecīgie sertifikāti.
 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam jāiepazīstas ar darba apjomu, projektu  un esošo situāciju dabā, iepriekš piesakoties Mālpils novada vidusskolā.

 
Piedāvājumu iesniegt līdz 19.05.2017. plkst.16.00.
                                               

 Piedāvājuma izvēles kritērijs – iepirkuma procedūras prasībām un darba uzdevumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.  (Tiks vērtēta kopējā piedāvātā cena EUR bez PVN)

Iesniedzamie dokumenti: pieteikums iepirkuma procedūrai, sertifikātu kopijas, kas apliecina pretendenta tiesības veikt datortīkla izbūvi.

Kontaktpersona: Ingrīda Kajaka, direktora vietniece saimnieciskajā darbā, tālr.29551042, ingrida.kajaka@malpils.lv.

     Darba uzdevums

 Veikt LAN tīkla izbūvi pēc izstrādātā projekta Mālpils novada vidusskolas ēkā Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152.

 

 

  • Mālpils novada dome veic cenu aptauju dubultajai virsmas apstrādei Tīnes ielai Upmalās, Mālpils novadā. Plānoto darbu apjoms:

Asfalta bedrīšu remonts ar sīkšķembām un bitumena emulsiju – 40 m2;

Dubultā virsmas apstrāde Y2B uz asfalta seguma – 3536 m2.’
Darbu veikšanas laiks līdz 25.08.2016.
 

Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pastu dome@malpils.lv līdz 15.07.2016.
Mālpils novada vidusskola: adrese Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152

e-pasts: vidusskola@malpils.lv, t.28689674, reģistrācijas Nr.LV90000048398

uzaicina piedalīties piedāvājumu iesniegšanā par elektroniskā zvana uzstādīšanu Mālpils novada vidusskolā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 18.05.2016.

 

Līguma izpildes termiņš, sadarbojoties ar būvdarbu veikšanas firmu līdz 22.08.2016.

 

 

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti