Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles

 

Nomas tiesību izsole.

Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz Mālpils novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās ēkas (šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149 002) 938,30 m2 kopplatībā, kas atrodas “Ceros”, Mālpils novadā (turpmāk tekstā – Nomas objekts), nomas tiesībām. Nomas objekts saistīts ar zemes vienību, kadastra apzīmējums 8074 003 0149.
Nomas objekta lietošanas mērķis ir lopbarības un lauksaimniecības produkcijas uzglabāšana.
Izsoles sākuma cena (nosacītā nomas maksa) ir 0,10 EUR (10 euro centi) par vienu ēkas kvadrātmetru mēnesī.
Izsoles solis ir 0,01 EUR (1 euro cents).
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 9.45. Izsole notiks 2017.gada 18.septembrī plkst. 10.00 Mālpils novada domes Mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209, izsoles nolikums.

 


Nekustamā īpašuma izsoles.


Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz Mālpils novada domei piederošo dzīvokļu īpašumu Nr.5 Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā.
Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 5 14,3 m2 platībā un 1430/20330 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 900 4216, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā.
Nekustamā īpašuma sākuma cena: 350 EUR, t.sk. zeme 173,18 EUR . Izsoles solis 10,00 EUR.
Izsoles dalības maksa 15,00 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 9.45. Izsole notiks 2017.gada 18.septembrī plkst. 10.15 Mālpils novada domes Mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209, izsoles nolikums.

 

 


Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu “JAUNĀ IELA 7”, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes gabala 0,2906 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0743).

Pašreizējais Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.
Nekustamā īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teritoriālā plānojuma ir daudzdzīvokļu māju apbūves zeme.
Nekustamā īpašuma sākuma cena: 10 000,00 EUR. Izsoles solis 10,00 EUR.
Izsoles dalības maksa 15,00 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 9.45. Izsole notiks 2017.gada 18.septembrī plkst. 10.30 Mālpils novada domes Mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209, izsoles nolikums.

 

 18.08.2017.

 

 

Iznomāšanai paredzētie Mālpils novada pašvaldības objekti

1. “Upeskalni”, Mālpils nov., z.v.kad.apz. 8074 0030827, platība 0,2065 ha - lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

2. “Mergupes iela 20”, Mālpils nov., z.v.kad.apz.8074 003 0881, platība 0.19 ha - lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

3. “Kūlmanīši”, Mālpils nov., z.v.kad.apz.8074 003 0700, platība 1.95 ha - lauksaimniecībā izmantojamā zeme  0.9  ha.

4.  “Līdumi”, Mālpils, Mālpils novads,  neapbūvēta zemes vienības (kadastra apzīmējums 8074 003 0328 platība 5.5 ha),   plānotā  izmantošana - rūpnieciskās apbūves teritorija 

5. Rūpniecības ielā 13, Mālpilī, Mālpils novadā neapbūvēta zemes vienība 2,04 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0867),   plānotā  izmantošana - rūpnieciskās apbūves teritorija

6. Ķiršu ielā 20, Mālpils, Mālpils novads- neapbūvēta zemes vienība 3,56 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0277), plānotā  izmantošana - rūpnieciskās apbūves teritorija (Iespējama pagaidu izmatošana lauksaimnieciskās ražosanas vajadzībām, nosakot pagaidu lietošanas  mērķi-lauksaimniecībā izmantojamā zeme).

7. Ķiršu iela 28, Mālpils, Mālpils nov.  zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0868 kopplatība 3.98 ha, (Iznomājamās zemes gabala platība - 3.9730 ha),   plānotā  izmantošana - rūpnieciskās apbūves teritorija 

8. Ķiršu ielā 24, Mālpils, Mālpils novads - neapbūvēta zemes vienība 0,68 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0869), plānotā  izmantošana - rūpnieciskās apbūves teritorija (Iespējama pagaidu izmatošana lauksaimnieciskās ražosanas vajadzībām, nosakot pagaidu lietošanas  mērķi-lauksaimniecībā izmantojamā zeme).

9. “Jaunmurri”, Mālpils nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 004 0210, platība 10.69 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 8.89 ha.  Lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

10. “Nātrēni”, Mālpils  nov. , zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0257, kopplatība 20.13 ha  (Iznomājamās zemes gabala aptuvenā platība - 3.5 ha un ēkas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas vajadzībām, nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa kods 0101 (zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība)). 

11. ”Vārpas”, Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 006 0109 daļa ar aptuveno platību 3.00 ha, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

12. “Vites Rubeņi”, Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 006 0244, platība 6.00 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5.8 ha.

13. “Tālavas”, Mālpils novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 005 0343, platība 4.4 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3.9 ha

 

Pašvaldībā ir iznomājamas vairākas zemes vienības, kuras iespējams izmantot personisko palīgsaimniecību (sakņu dārzu) ierīkošanai un atsevišķi lielāki zemes gabali, kurus iespējams iznomāt lauksaimnieciskai ražošanai.

Sīkāku informāciju iespējams saņemt pie Mālpils novada domes nekustamo īpašumu speciālistes Tatjanas Deņisovas - tālr. 67970892.

Informācija aktualizēta 07.06.2017.

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti