Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles

Mālpils novadā dome aicina visus zemes nomniekus reģistrēt lauksaimniecībā izmatojamās zemes nomas līgumus.
Tas dos iespēju nomas reģistrā reģistrētajiem nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlēsies to pārdot.

Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts pašvaldības administrētajā reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes nomniekam vai iznomātājam
pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, mēneša laikā līgums 3 eksemplāros ir jāiesniedz Mālpils novada domē pie nekustamo īpašumu speciālista (314. kab).

Ja zemes nomas līgumus persona vēlas iesniegs pa pastu – tas jānosūta Mālpils novada domei, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
Elektroniski iesniedzot, jānosūta uz e-pasta adresi
dome@malpils.lv.

Tomēr personām, kuras izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektroniski, ir jānodrošina iesniegto dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku atbilstoši
Elektronisko dokumentu likuma normām.

Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme uz lauksaimniecības zemes nomas līguma eksemplāriem par reģistrēšanu Mālpils novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts pašvaldības Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas vai, tas tiks lauzts,
vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē pašvaldība.

Pašvaldība, sešu mēnešu laikā atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem ir tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā
arī tos zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms 2014. gada 1. novembra.

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās un ceturtdienās no 8.30-18.00.

Informāciju sagatavoja nekustamo īpašumu speciāliste T.Deņisova - t.67970892 (314. kab.)


 

07.12.2018
 Nekustamā īpašuma  izsoles 

1.

1) Mālpils novada dome 2019.gada 14.janvārī plkst.10.00, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2.stāvā,
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma “GALILEJAS”, kadastra Nr. 8074 003 0859, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,28 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0859) un nekustamā īpašums “RUMBAS”, kadastra Nr. 8074 003 0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,33 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0324) mutisku ceturto izsoli ar augšupejošu soli.
2) Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
3) Ar nekustamiem īpašumiem var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.
4) Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 5600 EUR.
5) Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019.gada 14.janvārim plkst.9.45 iesniegušas izsoles noteikumos minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un nodrošinājumu 560 EUR apmērā.
6) Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Galilejas Rumbas izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ. Nr.90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr.AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.
7) Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skaitot no izsoles dienas.
     
IZSOLES NOTEIKUMI 


2.


1) Mālpils novada dome 2019.gada 14.janvārī plkst.10.15, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma “UPESKALNI”, kadastra Nr.8074 003 0827, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,2065 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0827) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2) Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
3) Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.
4) Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 4000 EUR.
5) Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019.gada 14.janvārim plkst.10.00 iesniegušas izsoles noteikumos minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un nodrošinājumu 400 EUR apmērā.
6) Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Upeskalni izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ. Nr.90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr.AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.
7) Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skaitot no izsoles dienas.
 
IZSOLES NOTEIKUMI

 


3.
 
1) Mālpils novada dome 2019.gada 14.janvārī plkst.10.30, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma DZIRNAVU IELA 1, kadastra Nr. 8074 003 0932, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,9184 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 1002), darbnīcas ar kopējo platību 1142,30 m2 (kadastra apzīmējums 8074 003 0256 004), būves ar kopējo platību 238,60 m2 (kadastra apzīmējums 8074 003 0256 004) un šķūņa ar kopējo platību 177 m2 (kadastra apzīmējums 8074 003 0256 006) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2) Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
3) Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.
4) Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 34 200 EUR.
5) Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019.gada 14.janvārim plkst.10.15 iesniegušas izsoles noteikumos minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un nodrošinājumu 3420 EUR apmērā.
6) Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Dzirnavu iela 1 izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ.Nr.90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr.AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.
7) Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skaitot no izsoles dienas.
8) Nekustamajam īpašumam ir sekojošs apgrūtinājums – noslēgts Nomas līgums ar termiņu līdz 2025.gada 28.februārim.

IZSOLES NOTEIKUMI
 


4.

1) Mālpils novada dome 2019.gada 14.janvārī plkst.10.45, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma LEJCIEMA IELA 4, kadastra Nr. 8074 003 1010, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 1,0067 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0992) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2) Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
3) Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.
4) Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 5900 EUR.
5) Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019.gada 14.janvārim plkst.10.30 iesniegušas izsoles noteikumos minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un nodrošinājumu 590 EUR apmērā.
6) Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Lejciema iela 4 izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ. Nr.90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr.AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.
7) Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skaitot no izsoles dienas.


IZSOLES NOTEIKUMI

 


5.

1) Mālpils novada dome 2019.gada 14.janvārī plkst.11.00, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma LEJCIEMA IELA 6, kadastra Nr. 8074 003 1011, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,8162 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0993) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2) Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
3) Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.
4) Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 5720 EUR.
5) Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019.gada 14.janvārim plkst.10.45 iesniegušas izsoles noteikumos minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un nodrošinājumu 572 EUR apmērā.
6) Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Lejciema iela 6 izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ. Nr.90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr.AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.
7) Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skaitot no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI


 ATJAUNOTS 04.10.2018.


Pašvaldības brīvās zemes NOMAI 

 

 

 
Nosaukums/ adrese
Z.v. kadastra apz.
Zemes gabala kopplatība/ha
Nomas zemes platība/ha
Zemes vienības statuss
Nomas stauss
1.
“Vecbrišķēni”, Mālpils nov.  
8074 006 0046  10.6  1.10 
 
Pašvaldības īpašums
 

Lauksaimniecības produkcijas ražošanai

2.
“Mergupes iela 20”, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0881
0.19
0.19

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

3.
“Kūlmanīši”, Mālpils nov.
8074 003 0700
1.95
1.53

Pašvaldības piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

4.
Ķiršu iela 20, Mālpils,
Mālpils nov.
8074 003 0277
3.56
3.56
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve*
5.
Ķiršu ielā 24, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0869
0,68
0,68
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve*
6.
Ķiršu iela 28, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0868
3.98
3.97
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve
7
Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0902
10.22
4.20
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve *
8.
“Jaunmurri”, Mālpils nov.
8074 004 0210
10.69
8.89

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

9.
“Nātrēni”, Mālpils  nov. 
8074 003 0257
20.13
3.5
Pašvaldības īpašums
Zeme zem ēkām
10.
”Vārpas”, Mālpils nov. 
8074 006 0109
4.62
3.00

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

11.
“Vites Rubeņi”, Mālpils nov.
8074 006 0244
6.00
5.8

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

12.
“Tālavas”, Mālpils nov.
8074 005 0343
4.4
4.12

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme


*--- Iespējama pagaidu izmatošana lauksaimnieciskās ražosanas vajadzībām nosakot pagaidu lietošanas mērķi-lauksaimnirecībā izmantojamā zeme


 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti