Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Veselība
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
ID kartes
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles

 22.03.2021.

Mālpils novada dome 2021.gada 19.aprīlī, domes zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli.

 Izsolē var piedalīties personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas izsoles noteikumos  minētos  dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un nodrošinājumu 10 % apmērā no  izsolāmās mantas nosacītās cenas. Dalības maksa un nodrošinājums pirms  izsoles jāiemaksā ar  atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ.Nr.90000048398, kontu AS “Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551035950700 vai kontu AS “SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050020237848.

 

Izsolāmos nekustamos īpašumus var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties pa tālruni 67970892. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv vai Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

 PIETEIKUMA VEIDLAPA  dalībai izsolē

 

 

 

 

 

 

 

Izsolāmais

īpašums

Kadastra

apzīmējums

Platība

ha

Izsoles sākumcena

EUR

Izsoles sākums plkst.

Izsoles

noteikumi

Starpgabals, Mālpils novads

 

8074 005 0599

 

0,0609

 

 

150

 

10:00

 

NOTEIKUMI

Krūmāji,

Mālpils novads

 

 

8074 006 0313

 

1,28

 

1500

 

10:15

 

NOTEIKUMI

Atvari,

Mālpils novads

 

8074 003 1058

 

 

1,28

 

3200

 

10:30

 

NOTEIKUMI

Brīzes,

Mālpils novads

 

8074 003 0332

 

0,5387

 

2700

 

 

10:45

 

NOTEIKUMI

Dzīvokļa īpašums

Lielvārdes šoseja 15-6, Upmalas, Mālpils novads

 

8074 002 0084 002

 

 

48,3 m2

 

4320

 

11:00

 

NOTEIKUMI

Mergupes iela 20, Mālpils,

Mālpils novads

 

8074 003 0881

 

 

0,1873

 

2400

atkārtota (otrā) izsole

14:00

 

NOTEIKUMI

Vites Rubeņi, Mālpils novads

 

8074 006 0244

 

 

6,0

 

12 000

atkārtota (otrā) izsole

14:15

 

NOTEIKUMI

Smilšu iela 3,

Mālpils,

Mālpils novads

8074 003 1038

0,6275

2200

atkārtota (trešā) izsole

14:30

 

NOTEIKUMI

Smilšu iela 3A,

Mālpils,

Mālpils novads

8074 003 1039

0,5604

2100

atkārtota (trešā) izsole

14:45

 

NOTEIKUMI

Smilšu iela 5A,

Mālpils,

Mālpils novads

8074 003 1037

0,4595

1800

atkārtota (trešā) izsole

15:00

 

NOTEIKUMI

  


  Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā
31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī
- vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī
reizi gadā - avansa veidā(līdz 31. martam).

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu pēc maksāšanas termiņa iestāšanās.

Nomaksāt nodokli iespējams pašvaldības kasē (pirmdienās un ceturtdienās), Nākotnes ielā 1, Mālpilī (1.stāvā VPVKAC telpās), kā arī 

bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams arī pieteikt e-pasta adresi turpmākai NĪN paziņojuma saņemšanai, kā arī veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā. Mālpils novadā dome aicina visus zemes nomniekus reģistrēt lauksaimniecībā izmatojamās zemes nomas līgumus.

 Tas dos iespēju nomas reģistrā reģistrētajiem nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlēsies to pārdot.

 Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts pašvaldības administrētajā reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes nomniekam vai iznomātājam pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, mēneša laikā līgums 3 eksemplāros ir jāiesniedz Mālpils novada domē pie nekustamo īpašumu speciālista (314. kab).

Ja zemes nomas līgumus persona vēlas iesniegs pa pastu – tas jānosūta Mālpils novada domei, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
Elektroniski iesniedzot, jānosūta uz e-pasta adresi
dome@malpils.lv.

Tomēr personām, kuras izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektroniski, ir jānodrošina iesniegto dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku atbilstoši
Elektronisko dokumentu likuma normām.

Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme uz lauksaimniecības zemes nomas līguma eksemplāriem par reģistrēšanu Mālpils novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts pašvaldības Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas vai, tas tiks lauzts,
vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē pašvaldība.

Pašvaldība, sešu mēnešu laikā atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem ir tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā
arī tos zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms 2014. gada 1. novembra.

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās un ceturtdienās no 8.30-18.00.

Informāciju sagatavoja nekustamo īpašumu speciāliste T.Deņisova - t.67970892 (314. kab.)

  

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Izstāžu hronoloģija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
Mālpils pasta nodaļa
KrastGroup
Ģimenes ārstes Jevgenijas Sprūdes prakse
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
Veterinārā ambulance "SAPO"
Ilmas Bicānes zobārstniecības prakse
Siguldas slimnīca
2012.gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
2021. gada sezona
2020. gada sezona
2019. gada sezona
2018. gada sezona
2017. gada sezona
2016. gada sezona
2015. gada sezona
2014. gada sezona
2013. gada sezona
2012. gada sezona
2011. gada sezona
2010. gada sezona
2009. gada sezona
2008. gada sezona
2007. gada sezona
2006. gada sezona
2005. gada sezona
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti