Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles

Nomas tiesību izsole Mālpils kultūras centra kafejnīcas telpām

Mālpils novada dome ar 31.07.2019. lēmumu Nr. 8/3 “Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu” nolēmusi nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu – telpu grupas daļu, kadastra apzīmējums 8074 003 0329 002 001, Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils nov., ar kopējo platību 336,23 m2 (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu), turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – kafejnīcas darbības nodrošināšana, tajā skaitā, Mālpils kultūras centra darbības pilnvērtīga norise, ieskaitot iepriekš izsludināto pasākumu nodrošināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.

 Izsoles sākumcena tiek noteikta: 0,15 EUR/m2 (piecpadsmit centi par kvadrātmetru) mēnesī, bez PVN.

Izsoles solis tiek noteikts: 0,01 EUR (viens cents).

Nomas tiesību ilgums: 5 gadi, ar iespēju pagarināt līgumu.

 Drošības nauda par Nomas objektu ir  50,- EUR (piecdesmit euro), kas jāiemaksā ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0  vai AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8, ar norādi „Drošības nauda kafejnīcas telpu nomas tiesību izsolei”. 

 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 21.oktobrī plkst. 10.00, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, Mālpils novada domes 2.stāva Mazajā zālē.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 21.oktobrim plkst. 9.00, Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, tālr. 67970888 (kanceleja), kā arī internetā www.malpils.lv

  
Informācijas lapa par Nomas objektu

Nomas objekts

Telpu grupas daļa nedzīvojamā ēkā

Adrese

Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads

Kadastra apzīmējums

8074 003 0329 002 001

Platība, m2

336,23

Nomas objekta izmantošana saskaņā ar Telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietu

1261 – pašizklaides pasākumu telpu grupa

Kultūras piemineklis

Iznomāšanas termiņš

5 gadi, ar iespēju pagarināt līgumu

Nomas maksa (izsoles sākumcena), EUR/m2 mēnesī, bez PVN, neieskaitot maksu par komunāliem pakalpojumiem

0,15 (nosacītā nomas maksa)

Nepieciešamie kapitālieguldījumi

ir

Tiesības nodot apakšnomā

nav

Cita objektu raksturojoša informācija

Telpu grupai nodrošināta atsevišķa ieeja no ielas

Pretendentu pieteikšanās laiks

No publikācijas brīža līdz 2019.gada 21.oktobrim plkst. 9.00

Izsoles datums

2019.gada 21.oktobris

Izsoles laiks

10.00

Izsoles vieta

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, Mālpils novada domes 2.stāva Mazā zāle

Izsoles solis, EUR

0,01

Izsoles veids

Mutiska izsole, pirmā izsole

Izsoles norises kārtība

Saskaņā ar izsoles noteikumiem

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar kultūras centra direktori Edīti Priekuli, tālrunis 29195459, e-pasta adrese: kn@malpils.lv

 NOTEIKUMI

LĪGUMA PROJEKTS

PIELIKUMS

Mālpils novadā dome aicina visus zemes nomniekus reģistrēt lauksaimniecībā izmatojamās zemes nomas līgumus.

Tas dos iespēju nomas reģistrā reģistrētajiem nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlēsies to pārdot.

Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts pašvaldības administrētajā reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes nomniekam vai iznomātājam
pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, mēneša laikā līgums 3 eksemplāros ir jāiesniedz Mālpils novada domē pie nekustamo īpašumu speciālista (314. kab).

Ja zemes nomas līgumus persona vēlas iesniegs pa pastu – tas jānosūta Mālpils novada domei, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
Elektroniski iesniedzot, jānosūta uz e-pasta adresi
dome@malpils.lv.

Tomēr personām, kuras izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektroniski, ir jānodrošina iesniegto dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku atbilstoši
Elektronisko dokumentu likuma normām.

Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme uz lauksaimniecības zemes nomas līguma eksemplāriem par reģistrēšanu Mālpils novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts pašvaldības Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas vai, tas tiks lauzts,
vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē pašvaldība.

Pašvaldība, sešu mēnešu laikā atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem ir tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā
arī tos zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms 2014. gada 1. novembra.

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās un ceturtdienās no 8.30-18.00.

Informāciju sagatavoja nekustamo īpašumu speciāliste T.Deņisova - t.67970892 (314. kab.)


  ATJAUNOTS 2019. 31.01.


Pašvaldības brīvās zemes NOMAI 

 

 

 
Nosaukums/ adrese
Z.v. kadastra apz.
Zemes gabala kopplatība/ha
Nomas zemes platība/ha
Zemes vienības statuss
Nomas stauss
1.
“Mergupes iela 20”, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0881
0.19
0.19

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

2.
“Kūlmanīši”, Mālpils nov.
8074 003 0700
1.95
1.53

Pašvaldības piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

3.
Ķiršu iela 20, Mālpils,
Mālpils nov.
8074 003 0277
3.56
3.56
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve*
4.
Ķiršu ielā 24, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0869
0,68
0,68
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve*
5.
Ķiršu iela 28, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0868
3.98
3.97
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve
6.
Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0902
10.22
4.20
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve *
7.
“Jaunmurri”, Mālpils nov.
8074 004 0210
10.69
8.89

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

8.
“Nātrēni”, Mālpils  nov. 
8074 003 0257
20.13
3.5
Pašvaldības īpašums
Zeme zem ēkām
9.
”Vārpas”, Mālpils nov. 
8074 006 0109
4.62
3.00

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

10.
“Vites Rubeņi”, Mālpils nov.
8074 006 0244
6.00
5.8

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

11.
“Tālavas”, Mālpils nov.
8074 005 0343
4.4
4.12

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme


*--- Iespējama pagaidu izmatošana lauksaimnieciskās ražosanas vajadzībām nosakot pagaidu lietošanas mērķi-lauksaimnirecībā izmantojamā zeme


 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti