Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Mālpils Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga info
Sludinājumi
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Video
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles

08.05.2019.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE

1. Mālpils novada dome 2019.gada  17.jūnijā plkst.10.30, Mālpils novada  domes Mazajā zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma                               “Rūpniecības iela 9A”, kadastra Nr.8074 003 1026, un nekustamā īpašuma “Rūpniecības iela 9B”, kadastra Nr.8074 003 1027, kas  atrodas  Mālpilī, Mālpils novadā, un  sastāv  no zemes vienības 0,3944 ha platībā, (turpmāk tekstā abi kopā saukti - Nekustamie īpašumi), mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un  Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
3. Ar Nekustamiem īpašumiem var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.
4. Nekustamo īpašumu kopējā nosacītā sākumcena 12 800 EUR.
5. Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019.gada 17.jūnijam plkst.10.15 iesniegušas izsoles noteikumos minētos  dokumentus, iemaksājušas dalības   maksu 15 EUR  un  nodrošinājumu 1280 EUR apmērā.
6. Dalības maksa un nodrošinājums pirms izsoles jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Rūpniecības ielas izsole”, ar  pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ.Nr.90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0  vai kontu  AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.
7. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skaitot no izsoles dienas.

NOTEIKUMI


 18.04.2019.

 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE

1. Mālpils novada dome 2019.gada 17.jūnijā plkst.11.00, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma “SIDGUNDAS PAMATSKOLA”, kadastra Nr.8074 005 0409, kas atrodas Juglas ielā 6, Sidgundā, Mālpils novadā, un sastāv no: 1) zemes vienības (kadastra apz. 8074 005 0409) 1,971 ha platībā; 2) pamatskolas (kadastra apz. 8074 005 0409 001) – 1195,3 m2 platībā; 3) saimniecības ēkas (kadastra apz. 8074 005 0409 002) - 59 m2 platībā; 4) šķūņa (kadastra apz. 8074 005 0409 003) - 173,7 m2 platībā; 5) pagraba (kadastra apz. 8074 005 0409 004) – 35,7 m2 platībā; 6) būves pamatiem (kadastra apz. 8074 005 0409 005) – 102,5 m2 platībā,(turpmāk tekstā saukts - Nekustamais īpašums),mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
3.Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.
4. Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 90 000 EUR.
5. Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019.gada 17.jūnijam plkst.10.45 iesniegušas izsoles noteikumos minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un nodrošinājumu 9000 EUR apmērā.
6. Dalības maksa un nodrošinājums pirms izsoles jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Sidgundas pamatskolas izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ.Nr.90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.
7. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skaitot no izsoles dienas, vai nomaksas pirkuma gadījumā 2 gadu laikā.

NOTEIKUMI
 Mālpils novadā dome aicina visus zemes nomniekus reģistrēt lauksaimniecībā izmatojamās zemes nomas līgumus.

Tas dos iespēju nomas reģistrā reģistrētajiem nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlēsies to pārdot.

Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts pašvaldības administrētajā reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes nomniekam vai iznomātājam
pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, mēneša laikā līgums 3 eksemplāros ir jāiesniedz Mālpils novada domē pie nekustamo īpašumu speciālista (314. kab).

Ja zemes nomas līgumus persona vēlas iesniegs pa pastu – tas jānosūta Mālpils novada domei, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
Elektroniski iesniedzot, jānosūta uz e-pasta adresi
dome@malpils.lv.

Tomēr personām, kuras izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektroniski, ir jānodrošina iesniegto dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku atbilstoši
Elektronisko dokumentu likuma normām.

Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme uz lauksaimniecības zemes nomas līguma eksemplāriem par reģistrēšanu Mālpils novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts pašvaldības Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas vai, tas tiks lauzts,
vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē pašvaldība.

Pašvaldība, sešu mēnešu laikā atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem ir tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā
arī tos zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms 2014. gada 1. novembra.

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās un ceturtdienās no 8.30-18.00.

Informāciju sagatavoja nekustamo īpašumu speciāliste T.Deņisova - t.67970892 (314. kab.)


  ATJAUNOTS 2019. 31.01.


Pašvaldības brīvās zemes NOMAI 

 

 

 
Nosaukums/ adrese
Z.v. kadastra apz.
Zemes gabala kopplatība/ha
Nomas zemes platība/ha
Zemes vienības statuss
Nomas stauss
1.
“Mergupes iela 20”, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0881
0.19
0.19

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

2.
“Kūlmanīši”, Mālpils nov.
8074 003 0700
1.95
1.53

Pašvaldības piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

3.
Ķiršu iela 20, Mālpils,
Mālpils nov.
8074 003 0277
3.56
3.56
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve*
4.
Ķiršu ielā 24, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0869
0,68
0,68
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve*
5.
Ķiršu iela 28, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0868
3.98
3.97
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve
6.
Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils nov.
8074 003 0902
10.22
4.20
Pašvaldības īpašums
Rūpnieciskā apbūve *
7.
“Jaunmurri”, Mālpils nov.
8074 004 0210
10.69
8.89

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

8.
“Nātrēni”, Mālpils  nov. 
8074 003 0257
20.13
3.5
Pašvaldības īpašums
Zeme zem ēkām
9.
”Vārpas”, Mālpils nov. 
8074 006 0109
4.62
3.00

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

10.
“Vites Rubeņi”, Mālpils nov.
8074 006 0244
6.00
5.8

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

11.
“Tālavas”, Mālpils nov.
8074 005 0343
4.4
4.12

Pašvaldībai piekritīgā zeme

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme


*--- Iespējama pagaidu izmatošana lauksaimnieciskās ražosanas vajadzībām nosakot pagaidu lietošanas mērķi-lauksaimnirecībā izmantojamā zeme


 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti