Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles

 MEŽA CIRSMU IZSOLE

Mālpils novada dome  2020.gada  20.janvārī  plkst.10.00, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko 3 (trīs) meža cirsmu nekustamajā īpašumā "Saulieši", Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0010, rakstisku  izsoli ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Ar cirsmām var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni  29282209.

Cirsmu  izsoles  kopējā  nosacītā  sākumcena   27 000 EUR.

Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2020.gada 20.janvārim plkst.9.45 iesniegušas izsoles noteikumos minētos dokumentus ar  rakstisku  cenas  piedāvājumu, iemaksājušas dalības maksu  30 EUR  un  nodrošinājumu  2700 EUR apmērā.

Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Cirsmu izsolei Saulieši”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ.Nr.90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI
PIRKUMA LĪGUMA projekts

________________________________________________________________________________________________

1. Mālpils novada dome 2020.gada 17. februārī plkst.10.00,

Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma “BRIŠĶI”, kadastra Nr.8074 003 1047, kas atrodas Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības (kadastra apz. 8074 003 0128) 34,3 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze apmēram 6 335 m3apjomā (turpmāk tekstā saukts – Nekustamais īpašums), rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
3.Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.
4. Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 70 000 EUR.
5. Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2020.gada 17.februārim plkst.9.45 iesniegušas izsoles noteikumos minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un nodrošinājumu 7000 EUR apmērā.
6. Dalības maksa un nodrošinājums pirms izsoles jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Nekustamā īpašuma “Brišķi” izsolei”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ.Nr.90000048398, kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.
7. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas.

IZSOLES NOTEIKUMI
 
Mežaudžu plāns

 Zemes robežu plānsMālpils novadā dome aicina visus zemes nomniekus reģistrēt lauksaimniecībā izmatojamās zemes nomas līgumus.

 Tas dos iespēju nomas reģistrā reģistrētajiem nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlēsies to pārdot.

 Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts pašvaldības administrētajā reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes nomniekam vai iznomātājam pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, mēneša laikā līgums 3 eksemplāros ir jāiesniedz Mālpils novada domē pie nekustamo īpašumu speciālista (314. kab).

Ja zemes nomas līgumus persona vēlas iesniegs pa pastu – tas jānosūta Mālpils novada domei, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
Elektroniski iesniedzot, jānosūta uz e-pasta adresi
dome@malpils.lv.

Tomēr personām, kuras izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektroniski, ir jānodrošina iesniegto dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku atbilstoši
Elektronisko dokumentu likuma normām.

Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme uz lauksaimniecības zemes nomas līguma eksemplāriem par reģistrēšanu Mālpils novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts pašvaldības Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas vai, tas tiks lauzts,
vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē pašvaldība.

Pašvaldība, sešu mēnešu laikā atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem ir tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā
arī tos zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms 2014. gada 1. novembra.

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās un ceturtdienās no 8.30-18.00.

Informāciju sagatavoja nekustamo īpašumu speciāliste T.Deņisova - t.67970892 (314. kab.)

  

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti