Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
ID kartes
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
 12.10.2020.
NOMAS TIESĪBU IZSOLE
nedzīvojamām telpām Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā
 

Mālpils novada dome ar 30.09.2020. lēmumu Nr. 13/11 “Par telpu nomu” nolēmusi nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu – nedzīvojamās telpas, kadastra apzīmējums  8074 003 0628 001, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, ar kopējo platību 443,7 m2 (saskaņā ar Telpu plāna shēmu), turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – biroja telpas.

 

Izsoles sākumcena tiek noteikta: 2,00 EUR/m2 (divi euro 00 centi par kvadrātmetru) mēnesī, bez PVN.

Izsoles solis tiek noteikts: 0,05 EUR (pieci centi).

Nomas tiesību ilgums:  2023.gada 31.decembris, ar iespēju pagarināt līgumu.

 

Izsoles dalības maksa par Nomas objektu ir 10,- EUR (desmit euro), kas jāiemaksā ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes kontu AS „Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0  vai AS „SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8, ar norādi „Dalības maksa nedzīvojamo telpu Pils ielā 14, Mālpilī, nomas tiesību izsolei”. 

 

Nomas tiesību izsole notiks 2020.gada 19.oktobrī plkst. 10.00, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, Mālpils novada domes 2.stāva Mazajā zālē.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 19.oktobrim plkst. 9.45, Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, tālr. 67970888 (kanceleja), kā arī zemāk redzamajās saitēs:

  
Informācijas lapa par Nomas objektu
Nomas objekts
Nedzīvojamās telpas
Adrese
Pils  iela 14, Mālpils, Mālpils novads
Kadastra apzīmējums
8074 003 0628 001
Platība, m2

443,7

Nomas objekta izmantošana saskaņā ar Telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietu

1220 - biroja telpu grupa
Kultūras piemineklis
Iznomāšanas termiņš

2023.gada 31.decembris, ar iespēju pagarināt līgumu

Nomas maksa (izsoles sākumcena), EUR/m2 mēnesī, bez PVN, neieskaitot maksu par komunāliem pakalpojumiem

2,00 (nosacītā nomas maksa)

Nepieciešamie kapitālieguldījumi

nav
Tiesības nodot apakšnomā
nav

Pretendentu pieteikšanās laiks

No publikācijas brīža līdz 2020.gada 19.oktobrim plkst. 9.45

Izsoles datums
2020.gada 19.oktobris
Izsoles laiks
10.00
Izsoles vieta

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, Mālpils novada domes 2.stāva Mazā zāle

Izsoles solis, EUR
0,05
Izsoles veids

Mutiska pirmā izsole ar augšupejošu soli

Izsoles norises kārtība

Saskaņā ar izsoles noteikumiem

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar izpilddirektoru Agri Bukovski, tālrunis 29282209 , e-pasta adrese: agris.bukovskis@malpils.lv

 

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas kārtība.
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu 2020.gadā.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, kas nosaka ka pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, Mālpils novada dome ārkārtas sēdē 2020.gada 16.aprīlī nolēma:

1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis par 2020.gadu maksājams ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.novembrim.


 Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”,

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā
31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī
- vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī
reizi gadā - avansa veidā(līdz 31. martam).

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu pēc maksāšanas termiņa iestāšanās.

Nomaksāt nodokli iespējams pašvaldības kasē (pirmdienās un ceturtdienās), Nākotnes ielā 1, Mālpilī (1.stāvā VPVKAC telpās), kā arī 

bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams arī pieteikt e-pasta adresi turpmākai NĪN paziņojuma saņemšanai, kā arī veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā. Mālpils novadā dome aicina visus zemes nomniekus reģistrēt lauksaimniecībā izmatojamās zemes nomas līgumus.

 Tas dos iespēju nomas reģistrā reģistrētajiem nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlēsies to pārdot.

 Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts pašvaldības administrētajā reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes nomniekam vai iznomātājam pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, mēneša laikā līgums 3 eksemplāros ir jāiesniedz Mālpils novada domē pie nekustamo īpašumu speciālista (314. kab).

Ja zemes nomas līgumus persona vēlas iesniegs pa pastu – tas jānosūta Mālpils novada domei, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
Elektroniski iesniedzot, jānosūta uz e-pasta adresi
dome@malpils.lv.

Tomēr personām, kuras izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektroniski, ir jānodrošina iesniegto dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku atbilstoši
Elektronisko dokumentu likuma normām.

Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme uz lauksaimniecības zemes nomas līguma eksemplāriem par reģistrēšanu Mālpils novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts pašvaldības Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas vai, tas tiks lauzts,
vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē pašvaldība.

Pašvaldība, sešu mēnešu laikā atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem ir tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā
arī tos zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms 2014. gada 1. novembra.

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās un ceturtdienās no 8.30-18.00.

Informāciju sagatavoja nekustamo īpašumu speciāliste T.Deņisova - t.67970892 (314. kab.)

  

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Fotogalerija
Mālpils novada vidusskola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
2020
2019
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti