Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
 Aktualitātes
 Kontaktinformācija
 Mālpils sociālās aprūpes centrs
 Sociālā palīdzība
 Sociālie pakalpojumi
 Servisa pakalpojumi
 Pašvaldības dzīvojamais fonds
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Jauniešu aktivitātes
P/A "Mālpils sociālais dienests"

 

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

"MĀLPILS SOCIĀLAIS DIENESTS"

P/a  „Mālpils sociālais dienests” ir Mālpils novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo pakalpojumu organizēšanu.

 
P/A "Mālpils sociālais dienests” uzdevumi ir

 1)        veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar atkarību no alkohola, narkotiskām, psihotropām vielām un cita veida atkarībām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;

 2)        sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;

 3)        noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un veicināt klientu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā;

 4)        administrēt Mālpils novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;

 5)        izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem;

 6)        izstrādāt Mālpils novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;

 7)        informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par Aģentūras darba organizāciju;

 8)   vadīt un realizēt Mālpils novada pašvaldības projektus un programmas savas kompetences robežās;

  9)      veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskām (nevalstiskām) organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie nepieciešami;

 10)    veidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju loku Mālpils novadā, sniegto pakalpojumu veidiem, institūcijām, kas var palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā, finansu līdzekļu izlietojumu;

 11)    sadarbībā ar citām institūcijām, sabiedriskām organizācijām un reliģiskām konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;

 12)    piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā pašvaldības teritorijā, izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepcijas un mērķprogrammas;

 13)        pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā nodoto Mālpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu;

 14)        novērtēt aģentūras administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;

 15)        izmantot tiesības iegūt informāciju par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, vecāku aprūpes tiesību realizāciju, bērnu tiesisko un materiālo stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošiem īpašumiem, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu;

 16)        organizēt sociālo darbinieku un sociālā darba speciālistu profesionālo pilnveidi.

 

 

 

 

 

 

  

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2017./2018. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
2012.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti