Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Sports Izglītība Tūrisms Vide Nevalstiskās organizācijas Iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Pakalpojumi
Pašvaldības iestādes
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Veselības veicināšanas pasākumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Projekti
 Erasmus+
 KPFI
 LEADER / ELFLA
 ESF
 ERAF
 Comenius
 Leonardo da Vinci
 Grundtvig
 Leģendas mūs vieno
 KNHM / "Mēs savam novadam"
 Atbalsts lauku pašvaldībām
 LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU APVIDOS
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē
 Klase dabā, daba klasē
 Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.
 Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
 Biedrības "Mālpils zivīm" projekti
Iepirkumi
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Uzņēmējdarbība
Jauniešu aktivitātes
Datu privātuma politika
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Noderīga informācija
Sludinājumi
Kulturālā migrācija autobiogrāfijās 2009.-2011.

 

 2009.-2011.g. Mālpils novada dome īstenoja Grumdtvig programmas partnerības projektu

“Kultūru migrācija autobiogrāfijās”
 
Projekta partneri:
Gmünder Volkshochschule (Vācija)
Libera Università per Adulti (Itālija)
Krakowska Szkola Zarzadzania i Administracji (Polija)
Institutul Roman de educatie a adultilor Timisoara (Rumānija)
Escola Secundaria D. Sancho I (Portugāle)
 
Projekta kopsavilkums
 

Projekta mērķi:

 

Attīstīt sabiedrības apziņu par katra cilvēka dzīvesstāsta nozīmi un veiksmīgas sadarbības iespējām starp cilvēkiem ar dažādām vēsturiskajām saknēm vietējā, reģionālajā un Eiropas līmenī;
Attīstīt cilvēku individuālās prasmes un iemaņas svešvalodu un datortehnoloģiju pielietošanā.
 

Projekta saturs:

 Katrā partnerinstitūcijā tika izveidota (auto)biogrāfiju rakstītāju grupa, kas projekta gaitā uzrakstīja vairākas biogrāfijas, atspoguļojot vēsturisko un sociāli-kulturālo kontekstu, kādēļ šie cilvēki ir mainījuši savas dzīves vietas, kā ir izdevies iekļauties vietējā sabiedrībā.

     Lai veicinātu šo darbu satura un noformējuma kvalitāti, 2009.-2010.g. tika organizēti angļu valodas un datorkursi..
Projektā ir notikušas četras starptautiskās sanāksmes, kurās tika izvērtēts katrā projekta posmā paveiktais, dažādās radošās formās prrezentētas dažādo partnervalstu iedzīvotāju biogrāfijas. Viena no šīm sanāksmēm notika Mālpilī 2010.g.oktobrī.
 
 Ar projekta informatīvo brošūru varat iepazīties šeit...     

PROJEKTA AKTIVITĀTES
 - Projekta darba grupas izveide un sanāksme. Informācija par projekta 1.gada pasākumiem.

- Mālpils novada domes prezentācijas u.c. materiālu sagatavošana pirmajai sanāksmei

- Publikācijas sagatavošana „Mālpils Vēstīm”  ar aicinājumu pieteikties (auto)biogrāfiju rakstīšanai dažādu tautību cilvēkiem, kas dzimuši ārpus Latvijas, bet  dzīvo Mālpils novadā; viņu radiniekiem, kas vēlētos uzrakstīt šo cilvēku dzīvesstāstus.

- Projekta darba grupas un pieteikušos rakstītāju sanāksme, uzdevumu konkretizēšana.

- Angļu valodas kursi biogrāfiju rakstītājiem sarunu kluba formā vienu reizi nedēļā no novembra līdz martam abos projekta gados.

- Datorapmācības kursi biogrāfiju rakstītājiem vienu reizi nedēļā,  lai iegūtu nepieciešamās iemaņas tekstu un prezentāciju noformēšanā.

- Biogrāfiju rakstītāju grupas sanāksmes vienreiz mēnesī, uzrakstītā apspriešana, salīdzināšana, turpmāko uzdevumu konkretizēšana.

- Biogrāfiju tekstu, fotomateriālu apstrāde un noformēšana izstādei Itālijas sanāksmē

- Projekta komandas un rakstītāju grupas sanāksmes – paveiktā izvērtējums, darbu plānošana.  

- Papildus plānotajām aktivitātēm sanāksmes laikā Mālpilī tika nolemts izveidot kopīgu brošūru ar visu dalībnieku pieredzes stāstiem par projekta laikā iegūtajām atziņām. Šis materiāls ir ļoti noderīgs gan kā starpkultūru informācija, gan arī kā projekta izvērtēšanas un rezultātu izplatīšanas materiāls.

- Tekstu izstrāde un tulkošana projekta bukletam.

- Prezentācijas- biogrāfiju kopsavilkuma izstrāde. Izveidota prezentācija, kurā apkopotas visas biogrāfijas, atlasītas raksturīgākās fotogrāfijas. Prezentācija demonstrēta starptautiskajā sanāksmē Portugālē.

- LTV1 sižeta par mūžizglītību Mālpilī filmēšanas sagatavošana (intervijas filmētas 17.augustā)

 
PROJEKTA REZULTĀTI
 - Izveidota prezentācija par Mālpils novada domi angļu valodā demonstrēšanai pirmajā starptautiskajā sanāksmē

- Raksts par katru projekta sanāksmi publicēts „Mālpils Vēstīs” (10/2009, 05/2010, 11/2010, 06/2011)

-  Organizētas angļu valodas sarunu kluba nodarbības biogrāfiju rakstītājiem 2 stundas nedēļā. Nodarbību rezultāts - kvalitatīva (bez tulka) komunikācija projekta starptautisko sanāksmju laikā.

- Iegūtas datoriemaņas apguve biogrāfiju rakstītājiem tekstu noformēšanai un prezentāciju izstrādei. Rezultāts: biogrāfiju rakstītāji spēja paši sagatavot un noformēt daudzos materiālus un prezentācijas.

- Sagatavota informācija (teksti un attēli) projekta mājas lapai lapai par imigrācijas situāciju Latvijā kopš 1940.gada.

- Sagatavoti un vienotā stilā noformēti biogrāfiju teksti, atlasītas fotogrāfijas u.c. materiāli izstādei Faencā, Itālijā

-Izstrādāta un demonstrēta prezentācija par projekta 1.gadu ap 70 Projektu dienas dalībniekiem Mālpilī

Pēc starptautiskās sanāksmes Mālpilī - filma, prezentācijas, radošo darbnīcu materiāli.

Uzrakstīti, pārtulkoti un nosūtīti redaktorei uz Rumāniju visu biogrāfiju rakstītāju un projekta koordinatores pieredzes stāsti par piedalīšanos projektā. Brošūra ar visu partnervalstu rakstītāju un koordinatoru pieredzes stāstiem par projektā iegūto.

Izveidota prezentācija, kurā apkopotas visas biogrāfijas, atlasītas raksturīgākās fotogrāfijas. Prezentācija demonstrēta starptautiskajā sanāksmē Portugālē.

 Latvijas Televīzijas sižetā par mūžizglītību Mālpilī iekļauta arī intervija ar projekta dalībnieku A.Kaņepēju. Filmēšana notika 2011.gada 17.augustā. Sižets vairākkārt tika demonstrēts  LTV raidījumu ciklā „Zini.Vari.dari”.
 
Projekta sanāksmes laikā Mālpilī ir izveidots videomateriāls par projektu. Tajā ir atspoguļota kultūru vakara norise Mālpilī, ir iekļautas vairākas intervijas ar projekta dalībniekiem. Sižets ir demonstrēts TV Spektrs.
 

PROJEKTA SANĀKSME MĀLPILĪ

 
Biogrāfiju lasījumi
     
     
 
Biogrāfiju rakstītāju apmācības
   
 
Radošās darbnīcas
     
     
     
 
Kultūru vakars
     
     
 
 
 
BIOGRĀFIJU RAKSTĪŠANA
     
 
 

PROJEKTA SANĀKSME  ITĀLIJĀ  
     
     

 
 
SECINĀJUMI
 Projekta gaitā tā dalībniekiem dažādos veidos bija iespējams pielietot/uzlabot gan savas profesionālās iemaņas, gan svešvalodu zināšanas, gan arī augt kā personībai. Darbība projektā veicināja sadarbību starp darbiniekiem, rosināja apgūt svešvalodas, pārņemt ārzemju partneru labās prakses idejas, dažbrīd arī mācīties, kā nevajag darīt (dažādas pieejas organizatoriskajiem jautājumiem). Tā kā projektā piedalījās dažādu pašvaldības iestāžu darbinieki, informācija par projektu un tā sniegtajām iespējām bija ļoti plaša.   Projekta realizācijas gaitā varēja pārliecināties arī par tajā tieši neiesaistīto kolēģu/kolektīvu atbalstu, sevišķi, organizējot lielo starptautisko sanāksmi Mālpilī: atsaucīgi bija gan pieaicinātie radošo tradicionālās kultūras darbnīcu vadītāji, gan pašdarbnieki, kas lielā mērā noteica starpkultūru vakara izdošanos.

Projekta gaitā uzkrātā pieredze (gan dalībniekiem, gan svešvalodu un datorkursu vadītājiem, gan biogrāfiju rakstītāju apmācītājiem) noder, piedaloties vai vadot turpmākos izglītojošos pasākumus pieaugušajiem, palīdz izvēlēties optimālākos, reālā pieredzē balstītus risinājumus.

 
© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Bibliotēka
Nodarbības mācību virtuvē
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mūžizglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Draudzes
Biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse
2013.gada sezona
2012.gada sezona
2018. gada sezona
Video "Mālpils 800"
Foto galerijas
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Video
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti