Esiet sveicināti Mālpilī!
Par Mālpili Kultūra Izglītība Sports Tūrisms Komercdarbība Draudzes NVO Citas iestādes
Aktualitātes
Novada dome
Pakalpojumi
Novada domes dokumenti
Pašvaldības SIA "Norma K"
Pašvaldības iestādes
P/A "Mālpils sociālais dienests"
Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Nodarbinātību veicinošie pasākumi
Veselības veicināšanas pasākumi
Iepirkumi
Projekti
Nekustamie īpašumi, nekustamo īpašumu izsoles
Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”
Video "Mālpils 800"
Uzņēmējdarbība
Noderīga info
FOTO GALERIJAS
Video
Sludinājumi
Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
Pašvaldību vēlēšanas
Visas aktualitātes
Nekustamo īpašumu izsoles

 Nomas tiesību izsole.

Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz Mālpils novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās ēkas (šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149 002) 938,30 m2 kopplatībā, kas atrodas “Ceros”, Mālpils novadā (turpmāk tekstā – Nomas objekts), nomas tiesībām. Nomas objekts saistīts ar zemes vienību, kadastra apzīmējums 8074 003 0149.
Nomas objekta lietošanas mērķis ir lopbarības un lauksaimniecības produkcijas uzglabāšana.
Izsoles sākuma cena (nosacītā nomas maksa) ir 0,10 EUR (10 euro centi) par vienu ēkas kvadrātmetru mēnesī. 
Izsoles solis ir 0,01 EUR (1 euro cents).
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 9.45. Izsole notiks 2017.gada 18.septembrī plkst. 10.00 Mālpils novada domes Mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209, izsoles nolikums.

 


Nekustamā īpašuma izsoles.


Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz Mālpils novada domei piederošo dzīvokļu īpašumu Nr.5 Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā.
Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 5 14,3 m2 platībā un 1430/20330 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 900 4216, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā.
Nekustamā īpašuma sākuma cena: 350 EUR, t.sk. zeme 173,18 EUR . Izsoles solis 10,00 EUR.
Izsoles dalības maksa 15,00 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 9.45. Izsole notiks 2017.gada 18.septembrī plkst. 10.15 Mālpils novada domes Mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209, izsoles nolikums.

 

 


Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu “JAUNĀ IELA 7”, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes gabala 0,2906 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0743).

Pašreizējais Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.
Nekustamā īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teritoriālā plānojuma ir daudzdzīvokļu māju apbūves zeme.
Nekustamā īpašuma sākuma cena: 10 000,00 EUR. Izsoles solis 10,00 EUR.
Izsoles dalības maksa 15,00 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017.gada 18.septembra plkst. 9.45. Izsole notiks 2017.gada 18.septembrī plkst. 10.30 Mālpils novada domes Mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209, izsoles nolikums.

 

 18.08.2017.

 

© 2007 Autortiesības aizsargātas. Visas tiesības rezervētas. Mālpils pagasta padome.  
Vēsture
Kartes
Simbolika
Kultūras pasākumu plāns
Mālpils kultūras centrs
Kultūras centrs 2016./2017. gada sezonā
Izstāžu zāle
Vēsturiskā mantojuma krājums
Latvijas 100gades pasākumi
Pirmsskolas izglītības iestāde "Māllēpīte"
Mālpils novada vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Mālpils internātpamatskola
Mālpils Profesionālā vidusskola
Mūžizglītība
Interešu izglītība
Ziņas
Sporta darba organizators
Sports bildēs
Sporta komplekss
Naktsmītnes un relaksācijas vietas
Aktīvā atpūta
Apskates vietas
Dabas objekti
Vēsturiskas vietas
SIA "Mālpils Piensaimnieks"
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība "Notici sev"
Mālpils novada politiski represēto nodaļa
Mālpils makšķernieku biedrība "Mālpils zivīm"
Mālpils Tautskola
Biedrība "Idoves mantojums"
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jauniešu apvienība "MJA.U"
KrastGroup
Ģimenes ārstes J.Sprūdes prakse
Pasta nodaļas darba laiki
2013.gada sezona
2014.gada sezona
Arhīva foto
Barikāžu atceres pasākums 2013.gadā
Barikāžu atceres pasākums 2011.gadā
Baznīcas
Pilskalni
Muižas
Skulmju dzimtās vietas
Karavīru apbedījumi, kauju piemiņas vietas
Politiski represēto piemiņas vietas
Mālpils tēlniecības simpoziju skulptūras
Pieminekļi, piemiņas vietas
Avoti
Dižkoki
Skatu punkti